อ. ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อ. ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล
Ph.D. (Public Health)
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : yuparat@sut.ac.th
โทร. 044223966

การศึกษา :

ปริญญาเอก :  Ph.D. (Public Health), Khon Kaen University
ปริญญาโท  :  วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย), มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี  :  วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ความเชี่ยวชาญ :

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สุขศาสตร์อุตสาหกรรม ละอองจุลชีพแขวนลอยในอากาศ
การยศาสตร์ คุณภาพอากาศภายในอาคาร

   

Comments are closed.