ผศ. ดร.พรทิพย์ เย็นใจ

ชื่อ-สกุล ผศ. ดร.พรทิพย์ เย็นใจ
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อีเมล pornthip.yj@sut.ac.th
โทรศัพท์ 044-223-888
การศึกษา 2554, Ph.D. (Public Health) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2546, วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล
2534, วทบ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
งานวิจัยที่สนใจ
ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม ผศ. ดร.พรทิพย์ เย็นใจ

Comments are closed.