ผศ.พิรัชฎา มุสิกะพงศ์

ชื่อ-สกุล ผศ.พิรัชฎา มุสิกะพงศ์
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อีเมล pirutchada@sut.ac.th
โทรศัพท์ 044-223-939
การศึกษา 2550, ปริญญาโท วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล
2545, ปริญญาตรี วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
งานวิจัยที่สนใจ
ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม ผศ.พิรัชฎา มุสิกะพงศ์

Comments are closed.