ผศ.ดร. ขนิษฐา มีวาสนา

ชื่อ-สกุล ผศ. ดร.ขนิษฐา มีวาสนา
วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อีเมล mkhanidtha@sut.ac.th
โทรศัพท์ 044-223-962
การศึกษา 2551, Ph.D. (Environmental Management)
Chulalongkorn University,
2556, วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
2543, วท.บ. (ชีวเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
งานวิจัยที่สนใจ
ข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม ผศ. ดร.ขนิษฐา มีวาสนา

Comments are closed.