อ.สุมาลี เบือนสันเทียะ

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อ.สุมาลี เบือนสันเทียะ
วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย)
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : sumalee@sut.ac.th
โทร. 044223942

การศึกษา :

ปริญญาโท  :  วศ.ม. วิศวกรรมความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,2553
ปริญญาตรี  :  วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ,2547

งานวิจัยที่สนใจ :

 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย :  

 

 

 

 

Comments are closed.