ผศ.พรพรรณ วัชรวิทูร

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผศ.พรพรรณ วัชรวิทูร
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : pornpun@sut.ac.th
โทร. 044223925

การศึกษา :

ปริญญาโท  :  วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542
ปริญญาตรี  :  วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538

งานวิจัยที่สนใจ :

 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย :  

 

 

 

 

Comments are closed.