อ. ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อ. ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา
Sc.D. (Occupational and Environmental Hygiene)
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล pongsitb@sut.ac.th
โทร. 044223938

การศึกษา :

ปริญญาเอก  :  Sc.D. (Occupational and Environmental Hygiene) University of
Massachusetts Lowell, USA, 2558 
ปริญญาโท  :  
วศ.ม. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2546
ปริญญาตรี  :  วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยมหิดล , 2539

งานวิจัยที่สนใจ :

 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย :  

 

 

 

 

Comments are closed.