ผศ.พิรัชฎา มุสิกะพงศ์

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผศ.พิรัชฎา มุสิกะพงศ์
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : pirutchada@sut.ac.th
โทร. 044223939

การศึกษา :

(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก )
ปริญญาโท  :  วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล 2550
ปริญญาตรี  :  วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2545

งานวิจัยที่สนใจ :

 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย :  

 

 

 

 

Comments are closed.