ผศ.เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผศ.เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : kiattisak@sut.ac.th
โทร. 044223926

การศึกษา :

(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก )

ปริญญาโท  :  วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)มหาวิทยาลัยมหิดล 2550
ปริญญาตรี  :  วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2546

ผลงานระดับนานาชาติ :

1. Kiattisak Batsungnoen, Michael Riediker, Guillaume Suárez and Nancy Brenna Hopf, 2017. Airborne Portland cement nanoparticles during bag emptying. British Occupational Hygiene Society (BOHS) Annual Conference – OH2017, Harrogate The United Kingdom, 25-27 April 2017: ได้รับรางวัล: The winner best poster prize

2. David Vernez, Jean-Jacques Sauvain, Alexis Laulagnet, Alejandro Portela Otaño, Nancy B. Hopf, Kiattisak Batsungnoen, Guillaume Suárez, 2017. Airborne nano-TiO2 particles: An innate or environmentally-induced toxicity?. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 343 (2017) page 119–125

3. Kiattisak Batsungnoen, Nancy Brenna Hopf, Guillaume Suarez and Michael Riediker, 2016. Characterization of nanoparticles in photocatalytic and regular cement using an aerosolizing nanoparticle generator system. NanoThailand2016: The 5th Thailand International Nanotechnology Conference. Greenery Resort Khao Yai Hotel, Nakhon Ratchasima, Thailand, November 27-29, 2016. Page a-50

4. Kiattisak Batsungnoen, Nancy Brenna Hopf, Guillaume Suarez and Michael Riediker, 2016. Comparison on size distribution and concentration of nanoparticles between photocatalytic and regular cement in an aerosolization system. The 11th International Particle Toxicology Conference, Singapore, September 26 – 30, 2016. Page 106

5. Noppanun Nankongnab, Pornpimol Kongtip, Susan Woskie, Kiattisak Batsungnoen, 2016. Results from a survey of the working conditions of stone sculptors in Nakhon Ratchasima province, Thailand. Occupational and Environmental Medicine Journal (BMJ). Volume 73, Suppl 1 A235.

6. Kiattisak Batsungnoen, Padej Pao-la-or & Issaraporn Amornsawatwattana 2014. Electrical Chock Dangerous for Human in Flooding Situation. The SIJ Transactions on Computer Science Engineering & its Applications (CSEA). The Standard International Journals (The SIJ), Vol. 2, No. 3, Page 105-108.

7. Kiattisak Batsungnoen, Padej Pao-la-or and Issaraporn Amornsawatwattana, 2014. A Study of Amount of Electric Current Flowing Through the Human Body and Health Effect at Different Distances: A Case Study of Contacts of Electric Sources and the Human Body into Water. International Symposium on Fundamental and Applied Sciences (ISFAS). Page 767-773.

8. Kiattisak Batsungnoen and Thanatchai Kulworawanichpong, Heat Stress Monitor by using Low-Cost Temperature and Humidity Sensors, Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology Issue 71 , Venice Italy , November 14-16, 2012

9. Nareelux Suwannobol, Plernpit Promrak, and Kiattisak Batsungnoen, The Environmental Conservation Behavior of the Applied Health Science Students of Green and Clean University, Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology Issue 71 , Venice Italy , November 14-16 2012

ผลงานระดับชาติ : 

1. เกียรติศักดิ์บัตรสูงเนิน และ ธนัดชัย กุลวราวณิชพงษ์, “การสร้างเครื่องตรวจวัดระดับเสียงโดยใช้เซนเซอร์ วัดเสียง”, การประชุมวิชาการ สัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติครั้งที่ 25, ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 7-9 กรกฎาคม 2554

2. เกียรติศักดิ์บัตรสูงเนิน และ ธนัดชัย กุลวราวณิชพงษ์, “การสร้างเครื่องตรวจวัดระดับความเข้มแสงโดยใช้ เซนเซอร์วัดแสงชนิด LDR”, การประชุมวิชาการ สัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติครั้งที่ 25, ณ ศูนย์นิทรรศการและ การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 7-9 กรกฎาคม 2554

ตําราวิชาการ : 

1. เกียรติศักดิ์บัตรสูงเนิน (2556). เอกสารประมวลสาระรายวิชา รายวิชา 618 101 อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัยพื้นฐาน (Basic Occupational Health and Safety). สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สํานัก วิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (235 หน้า). ISBN: 978-974-533-682-7

2. เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน (2560). ความปลอดภัยนาโน (Nano Safety) “รู้ก่อนใช้ระวังภัยก่อนเกิด อันตราย”. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. (56 หน้า).

  >>> ดาวน์โหลดเอกสารประวัติ ผศ.เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน ฉบับเต็ม (CV) 

Comments are closed.