อ.ดร. ขนิษฐา มีวาสนา

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ผศ. ดร.ขนิษฐา มีวาสนา
วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : mkhanidtha@sut.ac.th
โทร. 044223962

การศึกษา :

ปริญญาเอก :  Ph.D. (Environmental Management) Chulalongkorn University, 2008
ปริญญาตรี  :  วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556
                 วท.บ. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ :
  • ความปลอดภัยด้านสารเคมี การจัดการสารเคมีอันตราย
  • การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ         
  • การจัดการของเสียอันตราย
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย :

1. Suwanwaree P, Phanichnok, M., and Meevasana, K., Water and carbon footprint of refined sugar production from lower northern Thailand. In New Zealand Ecological Society 2015 Conference. 16-19 November 2015, Christchurch, New Zealand. (Poster Presentation)

2. องอาจ สุยะพันธ์, กมลขวัญ ไชยศรีหา, นิศารัตน์ ทองอินทร์, อัครเดช ศรีชาดา, พิรัชฎา มุสิกพงศ์ และ ขนิษฐา มีวาสนา. การพัฒนาวัสดุดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนจากถ่านไม้.วารสารวิทยาศาสตร์ มข. 43(2), 2558, หน้า 249-259.

3. Bunkuea K, Khamsean D, Upatcha P, Tagmandee T, Meevasana K. Occupational exposure of toluene in wood furniture manufacturing environment: A case study. Health and the Environment Journal, 5(2), 2014. p57-68.

4. Meevasana, K. and Pavasant, P. .Quantitative measuring technique from binary dye mixtures.. ScienceAsia, 34, 2008, p.390–394.

5. Kiatkitipong, W., Wongsuchoto, P., Meevasana, K. and Pavasant, P. When to buy new electrical/electronic products? Journal of Cleaner Production, 16(3), 2008, p.1339-1345.

6. Punjonghan, P., Meevasana, K., and Pavasant, P. Influence of particle size and salinity on the adsorption of basic dyes by agricultural wastes: dried seagrape (Caulerpa lentillifera). Journal of Environmental Sciences, 20(6), 2008, p.760-768.

7. Marungrueng, K. and Pavasant, P. High performance biosorbent
(Caulerpa lentillifera) for basic dye removal. Bioresource Technology, 98(8), 2007, p.1567-1572.

8. Marungrueng K., and Pavasant, P. Removal of basic dye (Astrazon blue FGRL) using macroalga, Caulerpa lentillifera. Journal of Environmental Management, 78(3), 2006,
p.268-274. 

9. การประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการจัดการซากผลิตภัณฑ์. วรพล เกียรติกิตติพงษ์,
พรทิพย์ วงศ์สุโชโต, ขนิษฐา มารุ่งเรือง, ประเสริฐ ภวสันต์. วารสารสิ่งแวดล้อม. 10(3), 2549,
หน้า 34-45.

 

>>> ดาวน์โหลดเอกสารประวัติ ผศ. ดร.ขนิษฐา มีวาสนา ฉบับเต็ม (CV) 

Comments are closed.