อ. ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อ. ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์
Ph.D. (Ergonomics)
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : chalerm@sut.ac.th
โทร. 044223929

การศึกษา :

ปริญญาเอก  :  Ph.D. (Ergonomics) The University of Occupational and Environmental Health, Japan, 2557
ปริญญาโท  :  วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2546
ปริญญาตรี  :  วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536

งานวิจัยที่สนใจ :

 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย :  

 

 

 

 

Comments are closed.