อาจารย ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อ. ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
Ph.D. (Occupational Health)
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : chalalai@sut.ac.th
โทร. 044223952

การศึกษา :

ปริญญาเอก :  Ph D. (Occupational Health), University of Manchester, 2556
ปริญญาโท  :  วท.ม. (สุขศาสตรอุตสาหกรรมและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542
ปริญญาตรี  :  วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร) สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
                     มหาวิทยาลัยมหิดล, 2538

งานวิจัยที่สนใจ :
  • สุขศาสตรอุตสาหกรรม (Industrial Hygiene)
  • การประเมินการสัมผัสอันตรายตอสุขภาพของผูประกอบอาชีพ (Occupational Exposure)
ผลงานวิชาการ / ผลงานวิจัย​ :

1. ผูชวยวิจัย รวมกับ อาจารย ภายใตความรวมมือระหวาง ภาควิชาอาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันแรงงาน ประเทศญี่ปุน ศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบ
บริหารจัดการความปลอดภัยของบริษัทรวมทุนระหวางไทย-ตางชาติ 2 ในประเทศไทย พ.ศ 2541

2. หัวหนาโครงงานอุตสาหกรรมสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี (IRPUS) ภายใตการสนับสนุนของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง การปรับปรุงสภาพการทํางานเพื่อลดความเมื่อยลาใน
ผูปฏิบัติงานแผนกชิ้นงานเมลามีน พ.ศ. 2547

3. หัวหนาโครงการวิจัยภายใตการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ในหัวขอ เรื่อง การศึกษาปจจัยเสี่ยงตอสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในกลุมอาชีพ
เครื่องปนดินเผา พ.ศ. 2548

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย :

1. Chalalai Hanchenlaksh, Andrew Povey, Sarah O’Brien, Frank de Vocht. Urinary DAP metabolite level in Thai farmers and their families and exposure to pesticide from agricultural pesticide spraying. Occup Environ Med 2011; 68:625- 627.

2. Frank de Vocht. Agricultural pesticide spraying, dermal exposure and urinary DAP metabolite levels in Thai farmers and their families. Occupational Hygiene Annual Conference, Stratford upon Avon, April 2011

3. Chalalai Hanchenlaksh. Pesticide exposure and urinary DAP metabolites of OPs in Thai farmers and their families. 7th International Conference on the Science of Exposure Assessment, Edinburgh, Scotland, July 2012

4. Chalalai Hanchenlaksh, Andrew Povey, Frank de Vocht. Pilot study of health effects and pesticide exposure among Thai farmers. 5th UK & Ireland Occupational& Environmental Epidemiology meeting, Manchester, July 2010

5. Chalalai Hanchenlaksh, Andrew Povey, Frank de Vocht. Exposure to organophosphate pesticides (OPs) in Thai farmers and their families. 22nd International Conference on Epidemiology in Occupational Health (EPICOH), Oxford, September 2011

6. Chalalai Hanchenlaksh, Andrew Povey, Frank de Vocht. Exposure to organophosphate pesticides (OPs) in Thai farmers and their families. Lane Lecture (Research Update), The University of Manchester, November 2011

7. Chalalai Hanchenlaksh, Andrew Povey, Frank de Vocht. Pesticide exposure and urinary DAP levels among Thai farmers. Lane Lecture (Research Update), The University of Manchester, November 2012

8. Hanhua Liu, Chalalai Hanchenlaksh, Andrew C. Povey, Frank de Vocht : Pesticide Residue Transfer in Thai Farmer Families: Using Structural Equation Modeling to Determine Exposure Pathways,Environmental Science & Technology , online November 2014 , publication on January 2015 , 49(1) pp 562-569

 

>>> ดาวน์โหลดเอกสารประวัติ อ. ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ ฉบับเต็ม (CV) 

Comments are closed.