สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอ. ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา
Sc.D. (Occupational and Environmental Hygiene)
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล pongsitb@sut.ac.th
โทร. 044223938

ผศ.พรพรรณ วัชรวิทูร
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : pornpun@sut.ac.th
โทร. 044223925

อ. ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์
Ph.D. (Ergonomics)

ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : chalerm@sut.ac.th
โทร. 044223929

อ. ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
Ph.D. (Occupational Health)

ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : chalalai@sut.ac.th
โทร. 044223952

 

อ. ดร.พรทิพย์ เย็นใจ
Ph.D. (Public Health)
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : pornthip.yj@sut.ac.th
โทร. 044223888

อ.สุมาลี เบือนสันเทียะ
วศ.ม. (วิศวกรรมความปลอดภัย)

ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : sumalee@sut.ac.th
โทร. 044223942
(ลาศึกษาต่อ)

ผศ. ดร.ขนิษฐา มีวาสนา
วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : mkhanidtha@sut.ac.th
โทร. 044223962

ผศ.เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : kiattisak@sut.ac.th
โทร. 044223926
(ลาศึกษาต่อ)

ผศ.พิรัชฎา มุสิกะพงศ์
วท.ม. (สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : pirutchada@sut.ac.th
โทร. 044223939
(ลาศึกษาต่อ)

Comments are closed.