อ.ดร.วีณา รองจะโปะ

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

อ. ดร.วีณา รองจะโปะ
วท.ด. (เคมี)
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : winar@sut.ac.th
โทร. 044223857

การศึกษา :

 Ph.D. (Chemistry), Suranaree University of Technology (SUT) , 2558
 B.Sc. (1st Class Honors) (Environmental Health), SUT , 2551

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ :

Residue and/or natural material Modification, Charatrization and Application (pollutant removal)

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย :
 • Singkeaw, K., Osakoo, N., Deekamwong, K., Rongchapo, W., Keawkumay, Chanlekb, N., Prayoonpokaracha, S., Wittayakun, J. Extraction of silica from cogon grass and utilization for synthesis of zeolite NaY by conventional and microwave-assisted hydrothermal methods, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, submitted in 2017.
 • Rongchapo, W., Keawkumay, C., Osakoo, N, Deekamwong, K., Prayoonpokarach, S., and Wittayakun, J. (2017) Comprehension of paraquat adsorption on faujasite zeolite NaY and NaX, Adsorption Science and Technology, 0(0), 1-10.
 • Keawkumay, C., Rakmae, S., Rongchapo, W., Suppakarn, N., Prayoonpokarach, S., and Wittayakun, J. (2017). Adsorption of paraquat and pirimiphos-methyl by montmorillonite modified with tetradecylammonium chloride and intragallery templating method, Adsorption Science and Technology, 0(0), 1-15.
 • Osakoo, N., Pansakdanon, C., Sosa, N., Deekamwong, K., Keawkumay, C., Rongchapo, W., Chanlek, N., Jicharoen, J. (2017). Characterization and comprehension of zeolite NaY/mesoporous SBA-15 composite as adsorbent for paraquat, Materials Chemistry and Physics. 193, 470-476.
 • Rongchapo, W., Khamdahsag, P., Grisdanurak, N., Prayoonpokarach, S., and Wittayakun, J. (2016) Photocatalytic degradation of paraquat by using titanium dioxide on rice husk silica and zeolite Y in sodium form. Suranaree Journal of Science and Technology, 23(3), 343-350.
 • Rongchapo, W., Deekamwong, K., Loiha, S., Prayoonpokarach, S., and Wittayakun, J. (2015). Paraquat adsorption on NaX and Al-MCM-41. Water Science and Technology, 71, 1347-1353.
 • สุดารัตน์  สมบัติศรี, ชัยยศ จันทร์แก้ว, ปกิต กำบุญมา และ วีณา รองจะโปะ “การดูดซับทางชีวภาพทองแดง(II) ด้วยไฟโบรอินจากรังไหมเหลือทิ้ง” วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 17ฉบับที่ 1มกราคม-เมษายน ปี 2558 หน้า 50-58.
 • สุดารัตน์ สมบัติศรี, พนิดา ธงกิ่ง, ปวีณัสฎ์ นามสำลี, ณัฏฐ์คณิน ศุภเมธานนท์ และ วีณา รองจะโปะ “การดูดซับไอออนตะกั่วด้วยกากมันสำปะหลังดัดแปลง” วารสารนเรศวรพะเยา ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม ปี 2558 หน้า 167-170.
 • Rongchapo, W.Sophiphun, O.Rintramee, K.Prayoonpokarach, S., and Wittayakun, J. (2013). Paraquat adsorption on porous materials synthesized from rice husk silica. Water Science and Technology, 68, 863-869.

การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

 • Rongchapo, W., Keawkumay, C., Osakoo, N, Deekamwong, K., Prayoonpokarach, S., and Wittayakun, J. (2017). Comprehension of paraquat adsorption on faujasite zeolite NaY and NaX, The 3rd Euro-Asia Zeolite Conference (EAZC), Bali Island, Indonesia, January 22-25, 2017. (Abstract, Poster)
 • Singkeaw, K., Osakoo, N., Deekamwong, K., Rongchapo, W., Keawkumay, C., Wittayakun, J. (2017). Synthesis of zeolite NaY by conventional and microwave-assisted hydrothermal methods using high-purity silica from cogon grass, The 3rd Euro-Asia Zeolite Conference (EAZC), Bali Island, Indonesia, January 22-25, 2017. (Abstract, Poster)
 • Rongchapo, W., Moon, G., Choi, W., Prayoonpokarach, S., and Wittayakun, J. (2015). Activity of TiO2 Hybridized with Reduced Graphene Oxide for Photocatalytic Degradation of Organic Pollutants, Poster Presentation, ICP 2015 International Conference on Photochemistry, Jeju Island, Korea,  28 June-3 July 2015.
 • Rongchapo, W., Khamdahsag, P., Grisdanurak, N., Prayoonpokarach, S., and Wittayakun, J. (2015). Photocatalytic degradation of paraquat by using TiO2 on RHS and NaY, Poster Presentation, ICP 2015 International Conference on Photochemistry, Jeju Island, Korea,  28 June-3 July 2015.
 • Rongchapo, W., Deekomwong K., Sophiphun, O., Loiha S., Prayoonpokarach S., and Wittayakun J. (2015). Adsorption of herbicide paraquat on porous materials synthesized with rice husk silica, Oral presentation, The Sixteenth RGJ-Ph.D. Congress (RGJ-Ph.D. Congress XVI), Chonburi, Thailand, 11-13 June 2015.
 • Rongchapo, W., Deekomwong K., Loiha S., Prayoonpokarach S., and Wittayakun J. (2014). Paraquat adsorption on MCM-41 loaded with aluminum by hydrothermal method, Poster Presentation, PACCON 2014 Pure and Applied Chemistry International Conference, Khon Kaen, Thailand, 8-10 January 2014.
 • Rongchapo, W., Sophiphun, O., Rintramee, K., Prayoonpokarach, S., and Wittayakun, J. (2013). Paraquat adsorption on porous materials synthesized from rice husk silica, Poster Presentation, RGJ Seminar Series XCVIII Contemporary Chemistry: Materials, Natural Products and Analytical Technology RGJ Seminar, Khon Kaen, Thailand, 13 September 2013.
 • Loiha, S., Deekhumwong, K., Rongchapo, W., and Wittayakun, J. (2013). Synthesis of Al-MCM-41 and their application as catalyst support for phenol hydroxylation, Poster Presentation, 10th Congress on Catalysis Applied to Fine Chemicals, Turku/Åbo, Finland, 16-19 June, 2013

 

 

>>> ดาวน์โหลดเอกสารประวัติ อ. ดร.วีณา รองจะโปะ ฉบับเต็ม (CV) 

Comments are closed.