ผศ. ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผศ. ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา
Ph.D. (Environmental Engineering & Management)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : prapat@sut.ac.th
โทร. 044223941

การศึกษา :

ปริญญาเอก :  Ph.D. Environmental Engineering and Management  Asian Institute of Technology (AIT), Thailand, 2551
ปริญญาโท  :  M.Sc. Environmental Technology and Management  Asian Institute of Technology (AIT), Thailand, 2544
ปริญญาตรี  :  วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539

งานวิจัยที่สนใจ :

อนามัยสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศ การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ การจัดการน้ำสะอาด
สารเคมีฆ่าแมลง

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย : งานตีพิมพ์และเผยแพร่ทั้งไทยและต่างประเทศมากกว่า 13 เรื่อง การนำเสนอที่ประชุมวิชาการทั้งไทย
และต่างประเทศมากกว่า 27 เรื่อง
งานวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ จำนวน 8 เรื่อง

ตำราวิชาการ :

ประพัฒน์  เป็นตามวา (2556) การประปาชุมชนเมืองและชนบท สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 369 หน้า

รางวัล/ทุนการศึกษา  :

 1. รางวัล “ศิษย์เก่าแห่งความภูมิใจ” มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559
 2. รางวัล “พ่อตัวอย่าง” โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2558
 3. รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นด้านวิชาการ” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2557
 4. รางวัล “พนักงานดีเด่นสายวิชาการด้านการสอน” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปี 2557
 5. รางวัล Excellent Paper Award (2013) from The 2013 3rd International Conference on Environmental and Agriculture Engineering (ICEAE 2013), July 6-7, 2013 Hong Kong with the article entitled “Cancer Risk Assessment from Trihalomethanes in Community Water supply at Northeastern Thailand
 6. รางวัลการนำเสนอบทความวิจัยประเภทโปสเตอร์ยอดเยี่ยม (2555) ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2555 ณ ฮอลล์ 9 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
 7. รางวัล AWMAWCS Student paper award (2008): จาก Air & Waste Management Associations 101st Annual Conference & Exhibition Student Paper/Poster Contest, Portland OR, US on June 24, 2008.
 8. ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากรัฐบาลไทย (RTG fellowship) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
 9. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากรัฐบาลไทย (RTG fellowship)
 10. ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีจากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
  และสิ่งแวดล้อม
 11. รางวัลกิตติบัตรนักศึกษากิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเด่น จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2538
  >>> ดาวน์โหลดเอกสารประวัติ ผศ. ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา ฉบับเต็ม (CV) 

Comments are closed.