รศ. ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ​

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

รศ. ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ
Ph.D. (Environmental Sciences)
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
อีเมล : nares@sut.ac.th
โทร. 044223927

การศึกษา : ปริญญาเอก  Ph.D.(Environmental Science) Rutgers, The State University of New Jersey, U.S.A. ,2544

ปริญญาเอก  M.Sc.(Environmental Science) Rutgers, The State University of New Jersey, U.S.A. ,2539

ปริญญาตรี   วท.บ.สาธารณสุขศาสตร์(วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล ,2532

งานวิจัยที่สนใจ :
  • คุณภาพอากาศ
  • Aerosol and Climate Change
  • มลพิษสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
ผลงานตีพิมพ์ :  

Comments are closed.