อ.นลิน สิทธิธูรณ์

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

อ.นลิน สิทธิธูรณ์
วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : pinnalin@sut.ac.th
โทร. 044223928

การศึกษา :

ปริญญาโท  :  M.Sc.(Environmental Sanitation) , Mahidol University , 2543
ปริญญาตรี  :  B.Sc.(Sanitary Science) , Mahidol University , 2540

งานวิจัยที่สนใจ :

Food Sanitation, Food Safety

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย :

ตำราวิชาการ :

รางวัล/ทุนการศึกษา  :

Comments are closed.