อ. ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

อ. ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา
Ph.D. (Environmental Sciences)
ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : chaunjit@sut.ac.th
โทร. 044223937 

การศึกษา :

ปริญญาเอก  :  Ph.D. (Environmental Sciences) University of East Anglia, UK , 2555
ปริญญาโท  :  วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล , 2543
ปริญญาตรี  :  วท.บ. (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล มหาวิทยาลัยมหิดล , 2540

งานวิจัยที่สนใจ :

 

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย :  

ตำราวิชาการ :

 

 

 

Comments are closed.