คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

1)    หมวดวิชาแกน (Core Courses)

617501     การจัดการข้อมูล และระเบียบวิธีวิจัย                                        4(3-3-6)
     (Data Handling and Research Methods)
     วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
            ประเภทข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล แนวคิดการประมาณการทางสถิติ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ทางสถิติ แนวคิดพื้นฐานการวิจัย กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกำหนดหัวข้องานวิจัย  การกำหนดและทดสอบสมมติฐานการวิจัย การกำหนดตัวอย่างและเทคนิควิธีการ การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติวิเคราะห์ การแปลผลและวิจารณ์ผลการวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย ปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนข้อเสนอโครงการ
            Types of data; data acquisition; concepts in statistical estimation; use of computer packages for statistical analysis; basic concepts of research; process in scientific research methodology; problem analysis for research topic identification; formulating hypothesis and testing; identification of samples and technique; data analysis and applications of appropriate statistical analysis; data interpretation and discussion; proposal preparation and research writing; research’s ethics and code of conduct. Laboratory practices in data preparation, analysis, and proposal writing.
617502     การป้องกันและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ                   4(4-0-8)
              (Integrated Environmental Pollution Prevention and Control)
              วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
                   แหล่งกำเนิดและลักษณะสมบัติที่สำคัญของสารมลพิษ กลไกการแพร่กระจายและการสะสมของสารมลพิษ  การปนเปื้อนสารอินทรีย์และโลหะหนักในสิ่งแวดล้อม  การประเมินแหล่งปนเปื้อนเบื้องต้น หลักการป้องกันและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ  กฎระเบียบการปล่อยของเสีย กระบวนการ การใช้และการจัดการ ขั้นตอนและทางเลือกในการป้องกันและควบคุมมลพิษ เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม ความก้าวหน้าทางวิทยาการในการจัดการและควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ การใช้กฎหมาย  การใช้กลไกทางสังคม กรณีศึกษาเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อม ทั้งมลพิษทางอากาศ น้ำ ดิน และของเสียอันตราย
Sources and fundamental scientific aspects of environmental pollutants; mechanism of toxicants distribution, storage, and biotransformation; organics and heavy metals contaminated in environment; initial assessment of contaminated sites; principles of integrated pollution prevention and control; waste disposal regulations; process, implementation and management; steps and alternatives of pollution prevention; environmental remediation techniques and technology; technological issues in the management and control of water, air and land pollution; resource conservation, economic analysis; laws & regulations; social mechanism; case studies of environmental pollutants in air, water, soil and hazardous waste.
617503     หลักความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อม                                          4(4-0-8)
              (Principal of Environmental Safety)
              วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
                      อุตสาหกรรมกับความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อม สรุปภาพรวมของหลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ หลักพิษวิทยา สุขศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาการระบาด การประเมินการรับสารมลพิษเข้าสู่ร่างกายและสิ่งแวดล้อม และการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวคิดและหลักการของความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ประเด็นความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อมร่วมสมัย
                     Industry activities affecting environmental safety; overview of the fundamental principles of environmental safety including toxicology, industrial hygiene, epidemiology, assessment of environmental and human exposure, environmental and health risk assessment; regulations and laws on environmental safety; concept and principles of environmental safety, quantitative and qualitative analysis of environmental safety; contemporary issues in environmental health and safety.

2)    หมวดวิชาบังคับ (Compulsory Courses)

              กลุ่มวิชามลพิษสิ่งแวดล้อม
617511     สภาวะและการเคลื่อนที่ของสารมลพิษ                                       3(3-0-6)
              (Fate and Transport of Environmental Pollutants)
              วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
                      สมบัติทางกายภาพและเคมีของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม วัฏจักรของอากาศ ดิน น้ำ และปฏิสัมพันธ์กับสารมลพิษ กลไกการกระจายตัวและการเคลื่อนที่ของสารมลพิษในตัวกลางชนิดต่างๆ ได้แก่   อากาศ ดิน น้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน การเปลี่ยนรูป การสลายตัว และความเป็นพิษของมลสารนั้นๆ  การลดทอนความเข้มข้นตามธรรมชาติ การสำรวจการเคลื่อนที่ของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม การคาดคะเนสภาวะสุดท้ายของสารมลพิษ
                      Physical and chemical properties of pollutants; air-soil-water cycle and contaminant interactions; distribution and transport mechanisms of pollutants between and within environmental compartments such as air, soil, surface water and groundwater; dispositions, transformations, degradation and toxic of pollutants; natural attenuation and its impact on contaminant concentrations; investigation of pollutant transport; quantitative approaches for determining the fate of pollutants in the environment
617512     การประเมินการสัมผัสและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม                      3(3-0-6)
              (Exposure and Environmental Risk Assessment)
              วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
                   แนวคิด ทฤษฎีที่สำคัญในการประเมินการได้รับสารมลพิษในระบบสิ่งแวดล้อม   การประเมินโอกาสของการรับสัมผัส  การวิเคราะห์วิถีและทิศทางของมลพิษในการเข้าสู่สิ่งแวดล้อม การบ่งชี้ปริมาณของสารมลพิษในระบบสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ของการได้รับ-การตอบสนอง ลักษณะความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ภาระมลพิษ  ที่ก่อให้เกิดวิกฤติสิ่งแวดล้อม ขอบเขตของการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม วิธีวิทยาการที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ การบ่งชี้อันตราย การประมาณระดับความเสี่ยง และการตีค่าความเสี่ยง รวมทั้ง กรณีศึกษา
                   Concepts and theories necessary for environmental exposure assessment; methods used to environmental exposure assessment; characterization of environmental exposure pathways; quantifying environmental exposure; exposure response relationships; environmental risk characterization; effect – oriented environmental critical load; framework of environmental risk assessment; methodology for environmental risk assessment: hazard identification, risk estimation, and risk evaluation; case studies.
617513     การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ                              3(3-0-6)
              (Environmental and Health Impact Assessment)
              วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
                      แนวคิด วัตถุประสงค์ และกระบวนการประเมินผลกระทบของโครงการต่างๆ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การกำหนดและจัดทำขอบเขตการศึกษาผลกระทบ (TOR) การกำหนดดัชนีชี้วัดผลกระทบ ความรุนแรงและนัยสำคัญของผลกระทบ เทคนิควิธีการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การเลือกและการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในการคาดการณ์ การกำหนดมาตรการแก้ไขและติดตามตรวจวัดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
                      Concepts, purposes and processes of environmental impact assessments (EIA) and health impact assessments (HIA) from various development projects; scoping process, particularly TOR preparation, identifying impacts indicators, magnitude and significance of impacts; technical methods for environmental and health impacts assessment, application of mathematical and/or statistical model for appraisal ; mitigation and monitoring  measures;   preparation of report and recommendations; public participation involved in EIA/HIA ; case study from selected environmental and health impact assessment issues.
617551     สัมมนามหาบัณฑิต                                                               1(0-3-4)
              (Seminar for M.Sc.)
              วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
                      การฝึกจับประเด็นสำคัญจากบทความหรือรายงานเชิงวิชาการ พัฒนาทักษะการเขียนรายงานและการเสนอผลงานภาคบรรยาย นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา นักวิจัยและอาจารย์ผู้สอนในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น
                      Reading comprehension and extracting main points from technical papers and reports, as well as enhance report writing skill and oral presentation; the course also aims to promote interactions among students, researchers and academic staffs in the exchange of ideas and information.
617571     วิทยานิพนธ์
              (Master Thesis)
              วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
                      การวิจัยในสาขาวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และเรียบเรียงเขียนเป็นวิทยานิพนธ์
                      Conducting research in environmental pollution and safety under supervision of thesis advisers and compile into thesis.

  >>>คลิกดาวน์โหลดไฟล์<<<

Comments are closed.