โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก  แบบ ก 2 การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์และการศึกษารายวิชา

        ผู้เข้าศึกษาจะศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และทำงานวิจัยและนำเสนอในรูปของวิทยานิพนธ์ โดยมีจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต รวมเป็นหน่วยกิตรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ดังนี้

รายวิชาแกน 12 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับในสาขาวิชาเอกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
รายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 15 หน่วยกิต>>>ดาวน์โหลไฟล์<<<


Comments are closed.