โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก  แบบ ก 2 การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์และการศึกษารายวิชา

ผู้เข้าศึกษาจะศึกษางานรายวิชาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และทำงานวิจัยและนำเสนอในรูปของวิทยานิพนธ์ โดยมีจำนวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์รวมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต รวมเป็นหน่วยกิตรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ดังนี้

–    รายวิชาแกน   12       หน่วยกิต

–    รายวิชาบังคับในสาขาวิชาเอกไม่น้อยกว่า   9      หน่วยกิต

–    รายวิชาเลือกไม่น้อยกว่า  9      หน่วยกิต

–    วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต 15       หน่วยกิต

 

>>>ดาวน์โหลไฟล์<<<

Comments are closed.