คุณสมบัติผู้สมัคร/การสมัคร

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 

  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับรอง โดยมีผลการเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

                        1.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า หรือ

                        1.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือเทียบเท่า และแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาเอกไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า หรือ

                        1.3 แต้มระดับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.25 และมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือผู้บังคับบัญชา

  1. สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ตามข้อ 1. จะต้องเป็นสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกัน โดยจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป
  2. กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา จะต้องมีหลักฐานรับรองว่า จะสำเร็จการศึกษาก่อนวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

 

เอกสาร/รายละเอียดที่สาขาวิชาต้องใช้ในการพิจารณาคัดเลือก

 

  1. หลักฐานแสดงผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี
  2. หนังสือรับรองแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย
  3. หนังสือรับรอง (Recommendation) จากอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ฉบับ และจากอาจารย์ผู้สอน 1 ฉบับ
  4. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากผู้บังคับบัญชา และหนังสือรับรอง (Recommendation) จากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้สอน อย่างละ 1 ฉบับ ในกรณีของผู้ที่ใช้ประสบการณ์การทำงานในการสมัคร

วิธีการคัดเลือก คัดเลือกโดยคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยพิจารณาจากผลการศึกษาตามวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร หนังสือรับรอง และผลการสอบสัมภาษณ์

Comments are closed.