หน้าแรก / ขั้นตอนการใช้งาน
ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท
1.การรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป)ขั้นตอนการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร
2.ระบบบริการนักศึกษา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป)ขั้นตอนการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร
3.ระบบสืบค้นข้อมูล (ข้อบังคับ/คำสั่ง/ประกาศ/เกณฑ์/ขั้นตอน, แบบฟอร์ม และรายงานการประชุม)ขั้นตอนการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร