หน้าแรก / ข้อบังคับ/คำสั่ง/ประกาศ/เกณฑ์/ขั้นตอน
ประเภท
คำค้น
ลำดับ ชื่อเอกสาร ประเภท
1.การดำเนินการกรณีที่มีหนังสือเชิญให้ไปบริการวิชาการ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ขั้นตอน
2.การรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขั้นตอน
3.การเดินทางเอกสารสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ขั้นตอน
4.ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การจัดตั้งสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ พ.ศ. 2560ประกาศ
5.ข้อบังคับ บัณฑิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562ข้อบังคับ
6.ข้อบังคับ บัณฑิต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563ข้อบังคับ
7.ข้อบังคับ บัณฑิต พ.ศ. 2560ข้อบังคับ
8.ข้อบังคับ ป.ตรี พ.ศ. 2561ข้อบังคับ
9.ข้อบังคับ สหกิจศึกษา พ.ศ. 2554ข้อบังคับ
10.ข้อบังคับ สหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 ฉบับที่ 1ข้อบังคับ
11.ข้อบังคับ อนุปริญญา พ.ศ. 2563ข้อบังคับ
12.คณะทำงานกิจกรรมนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2563คำสั่ง
13.คณะทำงานกิจกรรมนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2564คำสั่ง
14.คณะทำงานกิจกรรมนักศึกษา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563คำสั่ง
15.คณะทำงานกิจกรรมนักศึกษา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563คำสั่ง
16.คณะทำงานกิจกรรมนักศึกษา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563คำสั่ง
17.คณะทำงานกิจกรรมนักศึกษา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563คำสั่ง
18.คณะทำงานกิจกรรมนักศึกษา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563คำสั่ง
19.คณะทำงานกิจกรรมนักศึกษา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563คำสั่ง
20.คณะทำงานกิจกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564คำสั่ง
21.คณะทำงานกิจกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2564คำสั่ง
22.คณะทำงานกิจกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564คำสั่ง
23.คณะทำงานกิจกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2564คำสั่ง
24.คณะทำงานกิจกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564คำสั่ง
25.คณะทำงานกิจกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2564คำสั่ง
26.ประกาศ ทุนกิตติบัณฑิต พ.ศ. 2564ประกาศ
27.ประกาศ ทุนบัณฑิตศึกษาที่คณาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ. 2564ประกาศ
28.ประกาศ ทุนวิเทศบัณฑิต พ.ศ. 2564ประกาศ
29.ประกาศ ทุนศักยภาพบัณฑิตศึกษาประกาศ
30.ประกาศ ทุนเรียนดี ป.ตรี พ.ศ. 2563ประกาศ
31.ประกาศ ทุนเรียนดีบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564ประกาศ
32.ประกาศ เกณฑ์การเลือกสาขาวิชาสำหรับนักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ รหัส B62XXXXX เป็นต้นไปประกาศ
33.ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560ประกาศ
34.พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533คำสั่ง
35.รายวิชาเงื่อนไขสหกิจศึกษาเกณฑ์
36.เกณฑ์การพิจารณาการขอย้ายเข้าสังกัดกลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับนักศึกษา รหัส B62xxxxx และ B63xxxxx ภาคการศึกษาที่ 1/2564ประกาศ
37.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558เกณฑ์
38.แนวปฏิบัติการยื่นคำร้องขอย้ายเข้าสังกัดกลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำหรับนักศึกษา รหัส B62xxxxx และ B63xxxxx ภาคการศึกษาที่ 1/2564ประกาศ
39.แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ประกาศ