หน้าแรก / ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ลำดับ หัวข้อ หน่วยงานที่จัด วิทยากร เริ่มต้น สิ้นสุด
1.การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร (พัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์25 กันยายน 2565
เวลา 00:00 น.
25 กันยายน 2565
เวลา 00:00 น.
2.การทำวิจัยจากงานประจำ R2R และ UKPSF ในบริบทของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอนสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ภายนอกสำนักวิชาฯ : คุณกัลญา พับโพธิ์ (แหม่ม) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์26 สิงหาคม 2565
เวลา 09:00 น.
26 สิงหาคม 2565
เวลา 16:00 น.
3.แนวทางการปรับปรุงสถานีงาน และการบริหารร่างกาย เพื่อลดปัญหาความเมื่อยล้าจากทางานกับคอมพิวเตอร์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ภายนอกสำนักวิชาฯ : นางสาวกรรธิมา มีแก้ว รหัสนักศึกษา B6127466 นักศึกษาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย23 พฤษภาคม 2565
เวลา 14:22 น.
23 พฤษภาคม 2565
เวลา 14:22 น.
4.การประชุมนักศึกษา สำนักวิชาสาธรณสุขศาสตร์ มทส. รอบที่ 1 Portfolioสำนักวิชาสาธรณสุขศาสตร์ภายในสำนักวิชาฯ : นาง กาญจนา พรหมสอน, ผศ. ดร. ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
27 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 19:00 น.
27 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 20:50 น.
5.การวางแผนการเงิน เพื่อเกษียณมั่งคั่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมด้าน Happy Moneyคณะทำงานเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุขและสุขอนามัยที่ดี (Happy and Healthy Workplace) สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ภายนอกสำนักวิชาฯ : คุณไชยพัทธ์ ประเสริฐสังข์ กรรมการบริหาร บริษัท กราส์พอินชัวร์โบรคเกอร์ จำกัด3 ธันวาคม 2564
เวลา 13:00 น.
3 ธันวาคม 2564
เวลา 16:00 น.
6.กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 6 หัวข้อ การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กรสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ภายในสำนักวิชาฯ : น.ส. ศิรินภา แสงสุขสว่าง
23 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:00 น.
23 พฤศจิกายน 2564
เวลา 15:00 น.
7.การใช้ระบบ SUT E-Office สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ภายนอกสำนักวิชาฯ : คุณปฏิภาณ สิทธิคุณ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ จากสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศฯ (MIS) มทส. 12 พฤศจิกายน 2564
เวลา 13:30 น.
12 พฤศจิกายน 2564
เวลา 16:00 น.
8.กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 5 หัวข้อ “ระบบประมวลการสอนรายวิชา” สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ภายในสำนักวิชาฯ : น.ส. ศิรินภา แสงสุขสว่าง, นาง กาญจนา พรหมสอน, อ. นลิน สิทธิธูรณ์
6 ตุลาคม 2564
เวลา 09:00 น.
6 ตุลาคม 2564
เวลา 10:30 น.
9.กิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามค่านิยมสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในหัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบสื่อเพื่อการนำเสนอ”สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ภายนอกสำนักวิชาฯ : คุณฤทธิไกร นามเกษ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข18 กันยายน 2564
เวลา 13:00 น.
18 กันยายน 2564
เวลา 16:00 น.
10.การใช้ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอน Onlineสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ภายในสำนักวิชาฯ : ผศ. ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา, อ. ดร. วีณา รองจะโปะ, อ. นลิน สิทธิธูรณ์, ผศ. ดร. ขนิษฐา มีวาสนา, อ. ว่าที่ รต. กฤษดา เพ็งอารีย์
4 สิงหาคม 2564
เวลา 09:00 น.
4 สิงหาคม 2564
เวลา 16:00 น.
11.ระบบงานสนับสนุนบัณฑิตศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ภายในสำนักวิชาฯ : ผศ. ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์, นาง กุลภัสสรณ์ บุณยัษเฐียร
1 กรกฏาคม 2564
เวลา 14:00 น.
1 กรกฏาคม 2564
เวลา 16:00 น.
12.การเขียนและการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะทำงานประชาสัมพันธ์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ภายนอกสำนักวิชาฯ : เจ้าหน้าที่ส่วนประชาสัมพันธ์ 1) คุณนพวรรณ ไตรสารศรี 2)คุณจันทรรัตน์ บุญมาก และ 3) คุณภานุ ศรัณยคุปต์ 10 พฤศจิกายน 2563
เวลา 13:30 น.
10 พฤศจิกายน 2563
เวลา 16:00 น.
13.การจัดกิจกรรมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยคณะทำงานบริหารจัดการความรู้ภายนอกสำนักวิชาฯ : 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐวิทย์ ภูฉายา ผู้ช่วยอธิการบดี 2) คุณธัญเทพ พรหมสอน หัวหน้าส่วนกิจกรรมการนักศึกษา และคณะ 2 พฤศจิกายน 2563
เวลา 13:00 น.
2 พฤศจิกายน 2563
เวลา 15:00 น.
14.การใช้งานฟังก์ชัน IF และ Pivot table โปรแกรม MS Excelคณะกรรมการบริหารงานทั่วไป สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ภายในสำนักวิชาฯ : น.ส. ศิรินภา แสงสุขสว่าง
30 ตุลาคม 2563
เวลา 09:00 น.
30 ตุลาคม 2563
เวลา 11:00 น.
15.การใช้งานระบบประมวลการสอนรายวิชาคณะทำงานการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ภายในสำนักวิชาฯ : น.ส. ศิรินภา แสงสุขสว่าง, อ. นลิน สิทธิธูรณ์
14 กันยายน 2563
เวลา 12:00 น.
14 กันยายน 2563
เวลา 13:00 น.
16.การจัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์27 กรกฏาคม 2563
เวลา 08:00 น.
27 กรกฏาคม 2563
เวลา 16:00 น.