ลำดับ หัวหน้าโครงการ สาขาวิชา ปีงบประมาณเริ่มต้น ปีงบประมาณสิ้นสุด ชื่อโครงการ รายละเอียด
1 อาจารย์ นลิน สิทธิธูรณ์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2548 2549 การใช้อัญชันทดสอบการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ ชื่อโครงการหลัก :
ประเภทโครงการ : โครงการเดี่ยว ระยะ 1 ปี
แหล่งทุน : ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
กลุ่มงานวิจัย : -
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ :
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2562 2562 The roles of impact assessment in the development of urban green infrastructure strategies:Learning from UK experiences for Thailand ชื่อโครงการหลัก :
ประเภทโครงการ : โครงการเดี่ยว ระยะ 11 เดือน
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
กลุ่มงานวิจัย : -
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ :
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2548 2549 การศึกษาลักษณะเบื้องต้น และประเมินการใช้ประโยชน์ของขยะหอม ชื่อโครงการหลัก :
ประเภทโครงการ : โครงการเดี่ยว ระยะ 4 เดือน
แหล่งทุน : ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
กลุ่มงานวิจัย : -
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ :
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2555 2556 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นขนาด 10 และ2.5 ไมครอน ในบรรยากาศเขตเทศบาลนครราชสีมา ชื่อโครงการหลัก :
ประเภทโครงการ : โครงการเดี่ยว ระยะ 1 ปี
แหล่งทุน : ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
กลุ่มงานวิจัย : -
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ :
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2555 2557 การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมของสารตะกั่วในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชื่อโครงการหลัก :
ประเภทโครงการ : โครงการเดี่ยว ระยะ 2 ปี
แหล่งทุน : ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
กลุ่มงานวิจัย : -
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ :
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2556 2557 การประเมินความเสี่ยงจากโลหะหนักในเห็ดบริโภค ชื่อโครงการหลัก :
ประเภทโครงการ : โครงการเดี่ยว ระยะ 1 ปี
แหล่งทุน : ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
กลุ่มงานวิจัย : -
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ :
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2553 2554 การประยุกต์ใช้ระบบวิเคราะห์อันตรายในจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) ในโรงอาหาร ชื่อโครงการหลัก :
ประเภทโครงการ : โครงการเดี่ยว ระยะ 4 เดือน
แหล่งทุน : ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
กลุ่มงานวิจัย : -
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ :
8 รองศาสตราจารย์ ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2563 2566 แหล่งที่มาของฝุ่นละอองขนาดเล็กว่า 2.5ไมครอนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ชื่อโครงการหลัก :
ประเภทโครงการ : โครงการเดี่ยว ระยะ 3 ปี
แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
กลุ่มงานวิจัย : -
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ :
ปีที่ทำโครงการ : 2563
วันส่งทำสัญญา :
เลขที่สัญญา :
วันที่เริ่มสัญญา :
วันที่สิ้นสุดสัญญา :
9 รองศาสตราจารย์ ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2550 2551 การเสริมสร้างและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป่าต้นน้ำ : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำมูล ชื่อโครงการหลัก :
ประเภทโครงการ : โครงการเดี่ยว ระยะ 1 ปี
แหล่งทุน : กรมทรัพยากรน้ำ
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
กลุ่มงานวิจัย : -
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ :
10 รองศาสตราจารย์ ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2555 2556 การพัฒนาค่าการปล่อยสารมลพิษอากาศจากการเผาไหม้ของแหล่งกำเนิดมลพิษแบบพื้นที่ ชื่อโครงการหลัก :
ประเภทโครงการ : โครงการเดี่ยว ระยะ 1 ปี
แหล่งทุน : ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
กลุ่มงานวิจัย : -
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ :
11 รองศาสตราจารย์ ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2554 2555 การประยุกต์ใช้แบบจำลองคุณภาพน้ำเพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเกิดปฏิกิริยายูโทรฟิเคชั้นและปริมาณสารอาหารในลำตะคอง ชื่อโครงการหลัก :
ประเภทโครงการ : โครงการเดี่ยว ระยะ 1 ปี
แหล่งทุน : ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
กลุ่มงานวิจัย : -
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ :
12 รองศาสตราจารย์ ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2555 2556 กรยอมรับเกษตรกรและผู้บริโภคต่อการน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนกลับมาใช้ในการเกษตรกรรม ชื่อโครงการหลัก :
ประเภทโครงการ : โครงการเดี่ยว ระยะ 1 ปี
แหล่งทุน : ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
กลุ่มงานวิจัย : -
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ :
13 รองศาสตราจารย์ ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2555 2556 ศักยภาพของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับมหาวิทยาลัยในวิกฤตโลกร้อน ชื่อโครงการหลัก :
ประเภทโครงการ : โครงการเดี่ยว ระยะ 1 ปี
แหล่งทุน : ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
กลุ่มงานวิจัย : -
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ :
14 รองศาสตราจารย์ ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2555 2556 ศักยภาพของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับมหาวิทยาลัยในวิกฤตโลกร้อน ชื่อโครงการหลัก :
ประเภทโครงการ : โครงการเดี่ยว ระยะ 1 ปี
แหล่งทุน : ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
กลุ่มงานวิจัย : -
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ :
15 รองศาสตราจารย์ ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2555 2556 การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยระบบบึงประดิษฐ์ เพื่อลดการพึ่งพาน้ำชลประทาน ชื่อโครงการหลัก :
ประเภทโครงการ : โครงการเดี่ยว ระยะ 1 ปี
แหล่งทุน : ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
กลุ่มงานวิจัย : -
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ :
16 รองศาสตราจารย์ ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2548 2549 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์กลุ่มอินทรีย์คาร์บอน และกลุ่มธาตุคาร์บอนในตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยเครื่องอิลิเมนทอล อนาไลเซอร์ ชื่อโครงการหลัก :
ประเภทโครงการ : โครงการเดี่ยว ระยะ 1 ปี
แหล่งทุน : ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
กลุ่มงานวิจัย : -
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ :
17 รองศาสตราจารย์ ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2548 2549 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์กลุ่มอินทรีย์คาร์บอน และกลุ่มธาตุคาร์บอนในตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยเครื่องอิลิเมนทอล อนาไลเซอร์ ชื่อโครงการหลัก :
ประเภทโครงการ : โครงการเดี่ยว ระยะ 1 ปี
แหล่งทุน : ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
กลุ่มงานวิจัย : -
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ :
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2564 2565 องค์ประกอบทางเคมีของพีเอ็ม ๒.๕ ในการจำแนกแหล่งกำเนิดหลักในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองคาย (งบประมาณทั้งสิ้น 4,623,000) ชื่อโครงการหลัก :
ประเภทโครงการ : โครงการเดี่ยว ระยะ 1 ปี
แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
กลุ่มงานวิจัย : -
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ :
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2563 2564 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการนำน้ำเสียชุมชนที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก ชื่อโครงการหลัก :
ประเภทโครงการ : โครงการเดี่ยว ระยะ 1 ปี
แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
กลุ่มงานวิจัย : -
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ :
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2556 2557 การพัฒนาระบบการผลติเอทานอลจากก๊าซผสมโดยจุลินทรีย์ SUTSP1 ชื่อโครงการหลัก :
ประเภทโครงการ : โครงการเดี่ยว ระยะ 1 ปี
แหล่งทุน : ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
กลุ่มงานวิจัย : -
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ :
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2555 2556 การกำจัดไซยาไนด์จากน้ำเสียอุตสาหกรรมโดยจุลินทรีย์รวมกลุ่มร่วมกับระบบบำบัดน้ำเสียแบบฟิกซ์-ฟิล์มเอสบีอาร์ ชื่อโครงการหลัก :
ประเภทโครงการ : โครงการเดี่ยว ระยะ 1 ปี
แหล่งทุน : ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
กลุ่มงานวิจัย : -
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ :
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2557 2558 การพัฒนาการผลิตเอทานอลด้วยระบบฟิกซ์-ฟิล์มไบโอรีแอคเตอร์แบบต่อเนื่อง ชื่อโครงการหลัก :
ประเภทโครงการ : โครงการเดี่ยว ระยะ 1 ปี
แหล่งทุน : ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
กลุ่มงานวิจัย : -
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ :
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2550 2551 การย่อยสลายไซยาไนด์ด้วยจุลินทรีย์ ชื่อโครงการหลัก :
ประเภทโครงการ : โครงการเดี่ยว ระยะ 1 ปี
แหล่งทุน : ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
กลุ่มงานวิจัย : -
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ :
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2560 2563 ทุน OROG ชื่อเรื่อง...รหัสนักศึกษา M5670024 รัตนา เทินสะเกษ Full paper ชื่อโครงการหลัก :
ประเภทโครงการ : โครงการเดี่ยว ระยะ 2 ปี
แหล่งทุน : ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
กลุ่มงานวิจัย : -
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ :
25 อาจารย์ ดร. สุพัตรา เจียวก๊ก สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2561 2562 การบำบัดน้ำเสียชุมชนและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ของระบบบึงประดิษฐ์สำหรับการเพาะปลูกข้าว ชื่อโครงการหลัก :
ประเภทโครงการ : โครงการเดี่ยว ระยะ 4 เดือน
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
กลุ่มงานวิจัย : -
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ :
26 อาจารย์ ดร. สุพัตรา เจียวก๊ก สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2560 2561 การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบแอคติเวเต็ดสลัดเพื่อบำบัดน้ำชะขยะโดยใช้ผงถ่านกัมมันต์จากสลัดจ์ส่วนเกิน ชื่อโครงการหลัก :
ประเภทโครงการ : โครงการเดี่ยว ระยะ 1 ปี
แหล่งทุน : ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
กลุ่มงานวิจัย : -
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ :
27 อาจารย์ ดร. วีณา รองจะโปะ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2561 2562 การเตรียมฟิล์มรับรู้เคมีเชิงแสงด้วยการตรึงสีย้อมสำหรับการตรวจวัดปริมาณนิกเกิลในน้ำเสียจากกระบวนการชุบโลหะ ชื่อโครงการหลัก :
ประเภทโครงการ : โครงการเดี่ยว ระยะ 1 ปี
แหล่งทุน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
กลุ่มงานวิจัย : -
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ :
28 อาจารย์ ดร. วีณา รองจะโปะ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2561 2562 การศึกษาคุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมีและชีวภาพในบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี ชื่อโครงการหลัก :
ประเภทโครงการ : โครงการเดี่ยว ระยะ 1 ปี
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
กลุ่มงานวิจัย : -
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ :
29 อาจารย์ ดร. วีณา รองจะโปะ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 2560 2561 การเพิ่มประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยซิลิกาจากชานอ้อยในการบำบัดน้ำชะมูลฝอยจากหลุมฝังกลบ ชื่อโครงการหลัก :
ประเภทโครงการ : โครงการเดี่ยว ระยะ 1 ปี
แหล่งทุน : ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
กลุ่มงานวิจัย : -
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ :
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2563 2564 การออกแบบงานเพื่อลดความเมืิ้อยล้าของพนักงานแผนกซักฟอกในโรงพยาบาล ชื่อโครงการหลัก :
ประเภทโครงการ : โครงการเดี่ยว ระยะ 1 ปี
แหล่งทุน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
กลุ่มงานวิจัย : -
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ :
ปีที่ทำโครงการ : 2562
วันส่งทำสัญญา :
เลขที่สัญญา :
วันที่เริ่มสัญญา :
วันที่สิ้นสุดสัญญา :
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2548 2549 การศีกษาปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในกลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา ชื่อโครงการหลัก :
ประเภทโครงการ : โครงการเดี่ยว ระยะ 1 ปี
แหล่งทุน : ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
กลุ่มงานวิจัย : -
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ :
32 อาจารย์ ดร. เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2550 2551 ความเหมาะสมระหว่างขนาดของเฟอร์นิเจอร์ในห้องเรียนกับขนาดร่างกายของนักศึกษาใน มทส. ชื่อโครงการหลัก :
ประเภทโครงการ : โครงการเดี่ยว ระยะ 1 ปี
แหล่งทุน : ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
กลุ่มงานวิจัย : -
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ :
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิรัชฎา มุสิกะพงศ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2555 2556 การออกแบบถังเก็บน้ำยางในกระบวนการป้องกันการตกตะกอนสำหรับกลุ่มเกษตรกรรับซื้อน้ำยาง ชื่อโครงการหลัก :
ประเภทโครงการ : โครงการเดี่ยว ระยะ 4 เดือน
แหล่งทุน : ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
กลุ่มงานวิจัย : -
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ :
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา มีวาสนา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2555 2556 วอเตอร์และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย ชื่อโครงการหลัก :
ประเภทโครงการ : โครงการเดี่ยว ระยะ 4 เดือน
แหล่งทุน : ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
กลุ่มงานวิจัย : -
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ :
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรทิพย์ เย็นใจ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2563 2564 ความสั่นสะเทือนและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกในพนักงานขับรถบรรทุกอุตสาหกรรมเหมืองหิน จังหวัดนครราชสีมา ชื่อโครงการหลัก :
ประเภทโครงการ : โครงการเดี่ยว ระยะ 1 ปี
แหล่งทุน : ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
สถานะโครงการ : กำลังดำเนินการ
กลุ่มงานวิจัย : -
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ :