ลำดับ ชื่อ - สกุล สังกัด ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.
1. อ. นลิน สิทธิธูรณ์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การประเมินประสิทธิผลและการวางแนวทางในการประเมินผลกระทบของโครงการวิจัยที่หวังผลสูง: กรณีศึกษาโครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน จังหวัดน่าน ประเทศไทย(กรณีมลพิษข้ามพรมแดนจากโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา ประเทศลาว) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 2565
2. อ. นลิน สิทธิธูรณ์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การผลิตไฟฟ้าชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็กในระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้ออกซิเจน (ผู้ช่วยวิจัย) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (FF) 2566
3. อ. นลิน สิทธิธูรณ์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การใช้อัญชันทดสอบการปนเปื้อนของโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 2548
4. ผศ. ดร. ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การประเมินความยั่งยืนของแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558-2593 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 2560
5. ผศ. ดร. ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม "การพัฒนาการใช้เกณฑ์ในการประเมินประสิทธิผลของการพัฒนาการใช้เกณฑ์ในการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. 2555
6. ผศ. ดร. ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การประเมินประสิทธิผลและการวางแนวทางในการประเมินผลกระทบของโครงการวิจัยที่หวังผลสูง: กรณีศึกษาโครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน จังหวัดน่าน ประเทศไทย(กรณีมลพิษข้ามพรมแดนจากโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา ประเทศลาว) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 2565
7. ผศ. ดร. ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม บทบาทของการประเมินผลกระทบต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว: จากการวิเคราะห์ทบทวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการประเมินสิ่งแวดล้อมในระดับยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562
8. ผศ. ดร. ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การศึกษาลักษณะเบื้องต้น และประเมินการใช้ประโยชน์ของขยะหอม ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 2548
9. ผศ. ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการนำน้ำเสียชุมชนที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ในการเพาะปลูก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2562
10. ผศ. ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของผู้ใช้น้ำประปาในเขตเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2558
11. ผศ. ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความสามารถระบบฟิกซ์ฟิล์มไบโอสครับเบอร์ แหล่งทุน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2557
12. ผศ. ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การศึกษาคุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ในบริเวณพื้นที่ปกปัก พันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนน้ำพุง จังหวัดสกลนคร (ผู้ร่วมโครงการ) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
13. ผศ. ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความสามารถของจุลินทรีย์รวมกลุ่มในการย่อยสลายไธโอไซยาเนตและโลหะไซยาไนด์ (ผู้ร่วมโครงการ) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
14. ผศ. ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศในยุควิถีใหม่ (ผู้ร่วมโครงการ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 2565
15. ผศ. ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ต้นแบบการจัดการทรัพยากรและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามแนววิถีชีวิตใหม่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (FF) 2566
16. ผศ. ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านท่องเที่ยวปลอดภัยแบบคาร์บอนต่ำเพื่อเป้าหมายพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (FF) 2566
17. ผศ. ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงจากโลหะหนักในเห็ดบริโภค สำนักงบประมาณ 2556
18. ผศ. ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การศึกษาทางเลือกและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2559
19. ผศ. ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมของสารตะกั่วในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
20. ผศ. ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นขนาด 10 และ 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศเขตเทศบาลนครนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
21. ผศ. ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของการบริโภคน้ำประปาชุมชน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มทส. 2555
22. ผศ. ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้ระบบวิเคราะห์อันตรายในจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) ในโรงอาหาร ทุนเสริมสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 100,000 บาท 2553
23. รศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยระบบบึงประดิษฐ์ เพื่อลดการพึงพาน้ำชลประทาน สำนักงานงบประมาณ 2555
24. รศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศักยภาพของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับมหาวิทยาลัยในวิกฤตโลกร้อน สำนักงานงบประมาณ 2555
25. รศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การพัฒนาค่าการปล่อยสารมลพิษอากาศจากการเผาไหม้ของแหล่งกำเนิดมลพิษแบบพื้นที่ สำนักงานงบประมาณ 2555
26. รศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การประยุกต์ใช้แบบจำลองคุณภาพน้ำเพื่อคาดการณ์แนวโน้มการเกิดปฏิกริยายูโทรฟิเคชั่นและปริมาณสารอาหารในลำตะคอง สำนักงานงบประมาณ 2554
27. รศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การหาสัดส่วนของแหล่งกำเนิดฝุ่นขนาดเล็กในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 2560
28. รศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สัดส่วนของแหล่งกำเนิดและองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าบางประกง สมทบโครงการที่ได้รับทุนภายนอก 2560
29. รศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำฝนจาการปฏิบัติการฝนหลวง ภายใต้โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำฝน จากการปฏิบัติการฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 2561
30. รศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม แหล่งที่มาของฝุ่นละอองขนาดเล็กว่า 2.5ไมครอนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2563
31. รศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม กรยอมรับเกษตรกรและผู้บริโภคต่อการน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนกลับมาใช้ในการเกษตรกรรม ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 2555
32. รศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การพัฒนาวิธีวิเคราะห์กลุ่มอินทรีย์คาร์บอน และกลุ่มธาตุคาร์บอนในตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วยเครื่องอิลิเมนทอล อนาไลเซอร์ ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 2548
33. รศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Air Emission Inventory at Laem Chabang Port, Thailand องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) 2554
34. รศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม แผนงานวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติการฝนหลวง กรณีศึกษา : ประเมินคุณภาพน้ำฝนจากการทำฝนบริเวณลุ่มน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร 2553
35. รศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Emission inventory or major air pollutants in Nakhon Ratchasima Municipation สำนักความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) 2553
36. รศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554
37. รศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สภาวะที่เหมาะสมในการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก(คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และไนตรัสออกไซด์) ควบคู่กับการพัฒนาประสิทธิภาพของบึงประดิษฐ์เพื่อบำบัดน้ำเสียชุมชน ทุนจากสำนักงบประมาณ (ผ่านการพิจารณาจัดสรรโดย วช.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (อยู่ในชุดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รศ.ดร.ยุพาพร ไชยสีหา เป็นหัวหน้าชุดโครงการ ของสำ 2552
38. รศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Short-term Expert Mission on Emission Inventories for Vientiane German International Cooperation - GIZ 2555
39. รศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การศึกษาและพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพื้นที่วิกฤติอุทกภัย: กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลาง กรมทรัพยากรน้ำ 2554
40. รศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและป่าต้นน้ำ : กรณีศึกษาพื้นที่ลุ่มน้ำมูล กรมทรัพยากรน้ำ 2550
41. รศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การยอมรับของผู้บริโภคต่อการนำน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนกลับมาใช้ในเกษตรกรรม สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
42. รศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคองโดยใช้แบบจำลองคุณภาพน้ำ (ระยะ 2) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2553
43. รศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การรับรู้และการปรับพฤติกรรมของประชาชนในการลดวิกฤติโลกร้อน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2553
44. รศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม กระบวนการวิเคราะห์สารอินทรีย์คาร์บอนและธาตุคาร์บอนจากฝุ่นละอองในบรรยากาศด้วยวิธีการให้ความร้อน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2552
45. รศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคองโดยใช้แบบจำลองคุณภาพน้ำ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2551
46. รศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การพัฒนาค่าการปล่อยสารมลพิษอากาศจากการเผาไหว้ของแหล่งกำเนิดมลพิษแบบพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มทส. 2555
47. รศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม แผนงานวิจัย : กลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดการคุณภาพอากาศให้สอดรับกับสภาวะวิกฤติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มทส. 2555
48. ผศ. ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การพัฒนาการผลิตเอทานอลด้วยระบบฟิกซ์-ฟิล์มไบโอรีแอคเตอร์แบบต่อเนื่อง สำนักงบประมาณ 2557
49. ผศ. ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การกำจัดไซยาไนด์จากน้ำเสียอุตสาหกรรมโดยจุลินทรีย์รวมกลุ่มร่วมกับระบบบำบัดน้ำเสียแบบฟิกซ์-ฟิล์มเอสบีอาร์ สำนักงบประมาณ 2556
50. ผศ. ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบการผลิตเอทานอลจากก๊าซผสมโดยจุลินทรีย์ SUTSP1 สำนักงบประมาณ 2556
51. ผศ. ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการนำน้ำเสียชุมชนที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก ทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย 2563
52. ผศ. ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การศึกษาคุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ในบริเวณพื้นที่ปกปัก พันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนน้ำพุง จังหวัดสกลนคร สำนักงบประมาณ 2555
53. ผศ. ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การผลิตไฟฟ้าชีวภาพจากสาหร่ายขนาดเล็กในระบบบำน้ำเสียแบบไร้ออกซิเจน สำนักงานคณะกรรมการและวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 2566
54. ผศ. ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การศึกษาคุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ในบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2562
55. ผศ. ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบทางเคมีของพีเอ็ม ๒.๕ ในการจำแนกแหล่งกำเนิดหลักในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองคาย (งบประมาณทั้งสิ้น 4,623,000) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2564
56. ผศ. ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสียชุมชนและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ของระบบบึงประดิษฐ์สำหรับการเพาะปลูกข้าว (ผู้ร่วมวิจัย) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2562
57. ผศ. ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสียชุมชนและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ของระบบบึงประดิษฐ์สำหรับการเพาะปลูกข้าว (ผู้ร่วมวิจัย) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2562
58. ผศ. ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การดูดซับและการนำนิกเกิลและโครเมียมกลับคืนจากน้ำเสียชุบโลหะด้วยถ่านกัมมันต์จากยางรถยนต์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช. ) 2560
59. ผศ. ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การย่อยสลายไซยาไนด์ด้วยจุลินทรีย์ ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 2550
60. ผศ. ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความสามารถของจุลินทรีย์รวมกลุ่มในการย่อยสลายไธโอไซยาเนตและโลหะไซยาไนด์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2555
61. ผศ. ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความสามารถของระบบฟิกซ์-ฟิล์มไบโอสครับเบอร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2554
62. ผศ. ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การผลิตเอทานอลจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซคาร์บอนมอนออกไซด์โดยเชื้อจุลินทรีย์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2553
63. ผศ. ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การพัฒนาความสามารถของเชื้อจุลินทรีย์ในการกำจัดกลิ่นโดยใช้ระบบฟิกซ์-ฟิล์มไบโอสครับเบอร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2553
64. ผศ. ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การประเมินความเสี่ยงของการนำน้ำเสียจากชุมชนขนาดเล็กที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ในการเพาะปลูก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2551
65. ผศ. ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ทุน OROG ชื่อเรื่อง...รหัสนักศึกษา M5670024 รัตนา เทินสะเกษ Full paper ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 2560
66. อ. ดร. สุพัตรา เจียวก๊ก สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสียชุมชนและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ของระบบบึงประดิษฐ์สำหรับการเพาะปลูกข้าว สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2561
67. อ. ดร. สุพัตรา เจียวก๊ก สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบแอคติเวเต็ดสลัดเพื่อบำบัดน้ำชะขยะโดยใช้ผงถ่านกัมมันต์จากสลัดจ์ส่วนเกิน ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 2560
68. อ. ดร. วีณา รองจะโปะ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การเตรียมฟิล์มรับรู้เคมีเชิงแสงด้วยการตรึงสีย้อมสำหรับการตรวจวัดปริมาณนิกเกิลในน้ำเสียจากกระบวนการชุบโลหะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 2561
69. อ. ดร. วีณา รองจะโปะ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การศึกษาคุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมีและชีวภาพในบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2562
70. อ. ดร. วีณา รองจะโปะ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การเพิ่มประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไทเทเนียมไดออกไซด์ด้วยซิลิกาจากชานอ้อยในการบำบัดน้ำชะมูลฝอยจากหลุมฝังกลบ ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 2560
71. ผศ. ดร. ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การประเมินประสิทธิผลและการวางแนวทางในการประเมินผลกระทบของโครงการวิจัยที่หวังผลสูง: กรณีศึกษาโครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน จังหวัดน่าน ประเทศไทย(กรณีมลพิษข้ามพรมแดนจากโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา ประเทศลาว) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 2565
72. ผศ. ดร. ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การออกแบบงานเพื่อลดความเมืิ้อยล้าของพนักงานแผนกซักฟอกในโรงพยาบาล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) 2562
73. ผศ. ดร. ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การศีกษาปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในกลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 2548
74. ผศ. ดร. พรพรรณ วัชรวิทูร สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ต้นแบบการจัดการทรัพยากรและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามแนววิถีชีวิตใหม่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (FF) 2566
75. ผศ. ดร. พรพรรณ วัชรวิทูร สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หมู่บ้านท่องเที่ยวปลอดภัยแบบคาร์บอนต่ำเพื่อเป้าหมายพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (FF) 2566
76. ผศ. ดร. พรพรรณ วัชรวิทูร สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพอนามัยในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ กรณีศึกษาโรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 2546
77. อ. ดร. เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความเหมาะสมระหว่างขนาดของเฟอร์นิเจอร์ในห้องเรียนกับขนาดร่างกายของนักศึกษาใน มทส. ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 2550
78. ผศ. ดร. พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คุณลักษณะของฟูมโลหะจาการเชื่อมไฟฟ้าและการรับสัมผัสขณะฝึกปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้าของนักศึกษาอาชีวศึกษา (ระยะเวลาดำเนินงาน 1ตค64-30กย65) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) 2563
79. ผศ. ดร. พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การสัมผัสเสียงดังจากการทำงานและผลกระทบด้านสุขภาพของพนักงานตัดหญ้า: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 2559
80. ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การประเมินและวางแผนปรับปรุงสภาวะแวดล้อมการทำงานในงานอุตสาหกรรม (หัวหน้าโครงการย่อย) สำนักงบประมาณ 2554
81. ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การวิจัยพื้นฐานด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง และประยุกต์ (ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัย) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (FF) 2566
82. ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การเสริมสร้างศักยภาพในการรับมือปัญหา PM 2.5 ของเมือง ในกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ (ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัย) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (FF) 2566
83. ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การรีไซเคิลของเสียที่มีเงินและโลหะอื่นเป็นองค์ประกอบจากแหล่งที่มาหลากหลาย โดยการผลิตเป็นอนุภาคนาโนเงินสำหรับการใช้งานด้วนชีวภาพ และทางฟิสิกส์ที่มีมูลค่าสูง (ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัย) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (FF) 2566
84. ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พลังงานอัจฉริยะ (ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัย) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (FF) 2565
85. ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การวิจัยพื้นฐานด้านวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูง (ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัย) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (FF) 2565
86. ผศ. ดร. พิรัชฎา มุสิกะพงศ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การออกแบบถังเก็บน้ำยางในกระบวนการป้องกันการตกตะกอนสำหรับกลุ่มเกษตรกรรับซื้อน้ำยาง ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 2556
87. อ. สุมาลี อุดมบุญญานุภาพ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพ ผู้ประสบปัญหาออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (FF) 2566
88. ผศ. ดร. ขนิษฐา มีวาสนา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุในชุมชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) (FF) 2566
89. ผศ. ดร. ขนิษฐา มีวาสนา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การศึกษาเปรียบเทียบวอเตอร์และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกระบวน การผลิตยางพาราแผ่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ สำนักงบประมาณ 2556
90. ผศ. ดร. ขนิษฐา มีวาสนา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วอเตอร์และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 2555
91. ผศ. ดร. พรทิพย์ เย็นใจ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความสั่นสะเทือนและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกในพนักงานขับรถบรรทุกอุตสาหกรรมเหมืองหิน จังหวัดนครราชสีมา ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 2564
92. อ. ดร. ญาดา ปินะถา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยวิธีที่หลากหลายตามรูปแบบการเรียนรู้แบบ Visual-Auditory-Kinesthetic Learning Style (VAK) สำหรับรายวิชาการวิเคราะห์น้ำและน้ำเสีย ทุนสำหรับคณาจารย์ทำวิจัยและพัฒนา 2566
93. อ. ดร. ญาดา ปินะถา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม การประเมินศักยภาพการนำกลับฟอสฟอรัสจากน้ำเสียฟาร์มเลี้ยงสัตว์เพื่อนำมาผลิตปุ๋ยฟอสเฟต ทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 2566