ลำดับ ชื่อ - สกุล สาขาวิชา หัวข้อ รายละเอียด
1 อาจารย์ นลิน สิทธิธูรณ์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาบัณฑิตสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม สถานที่ : บริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำกัด
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม : ในประเทศ (นอก มทส.)
วันที่ดำเนินการ : 24/08/2562 7:00 - 24/08/2562 16:00
ปีงบประมาณ : 2562
ปี/ภาคการศึกษา : 1/2562
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาบัณฑิตสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม สถานที่ : บริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำกัด
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม : ในประเทศ (นอก มทส.)
วันที่ดำเนินการ : 24/08/2562 7:00 - 24/08/2562 16:00
ปีงบประมาณ : 2562
ปี/ภาคการศึกษา : 1/2562
3 อาจารย์ ดร. สุพัตรา เจียวก๊ก สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาบัณฑิตสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม สถานที่ : บริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำกัด
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม : ในประเทศ (นอก มทส.)
วันที่ดำเนินการ : 24/08/2562 7:00 - 24/08/2562 16:00
ปีงบประมาณ : 2562
ปี/ภาคการศึกษา : 1/2562
4 อาจารย์ ดร. วีณา รองจะโปะ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาบัณฑิตสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม สถานที่ : บริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำกัด
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
กิจกรรม : ในประเทศ (นอก มทส.)
วันที่ดำเนินการ : 24/08/2562 7:00 - 24/08/2562 16:00
ปีงบประมาณ : 2562
ปี/ภาคการศึกษา : 1/2562
5 อาจารย์ ดร. ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน สถานที่ : บริษัท ไทยสหกิจการยาง จำกัด อ.ปากช่อง
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : เทคโนธานี
กิจกรรม : ในประเทศ (นอก มทส.)
วันที่ดำเนินการ : 13/07/2561 0:00 - 13/07/2561 0:00
ปีงบประมาณ : 2561
ปี/ภาคการศึกษา : 1/2562
6 อาจารย์ ดร. ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน สถานที่ : บริษัท คาวาซูมิ ลาบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด อ.โชคชัย
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : เทคโนธานี
กิจกรรม : ในประเทศ(ไม่ระบุ)
วันที่ดำเนินการ : 08/11/2561 0:00 - 08/11/2561 0:00
ปีงบประมาณ : 2562
ปี/ภาคการศึกษา : 2/2561
7 อาจารย์ ดร. ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) สถานที่ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กิจกรรม : ในประเทศ(ไม่ระบุ)
วันที่ดำเนินการ : 07/02/2563 9:00 - 07/02/2563 12:00
ปีงบประมาณ : 2563
ปี/ภาคการศึกษา : 2/2562
8 อาจารย์ ดร. ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ตามเกณฑ์ AUN-QA แบบเต็มรูปแบบ (หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา) สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
กิจกรรม : ในประเทศ(ไม่ระบุ)
วันที่ดำเนินการ : 29/10/2563 8:30 - 30/10/2563 16:30
ปีงบประมาณ : 2564
ปี/ภาคการศึกษา : 1/2563
9 อาจารย์ ดร. ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นผู้ประเมินบทความเรื่อง "การเจ็บป่วยจากความร้อนและการสัมผัสความร้อนของเกษตรกร" สถานที่ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กิจกรรม : ในประเทศ(ไม่ระบุ)
วันที่ดำเนินการ : 29/12/2563 0:00 - 12/01/2564 0:00
ปีงบประมาณ : 2564
ปี/ภาคการศึกษา : 2/2563
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ วัชรวิทูร สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สถานที่ : บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด อ.ครบุรี
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : เทคโนธานี
กิจกรรม : ในประเทศ(ไม่ระบุ)
วันที่ดำเนินการ : 26/02/2561 0:00 - 26/02/2561 0:00
ปีงบประมาณ : 2561
ปี/ภาคการศึกษา : 2/2560
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ วัชรวิทูร สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สถานที่ : บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จำกัด อ.สีคิ้ว
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : เทคโนธานี
กิจกรรม : ในประเทศ(ไม่ระบุ)
วันที่ดำเนินการ : 06/06/2561 0:00 - 06/06/2561 0:00
ปีงบประมาณ : 2561
ปี/ภาคการศึกษา : 3/2560
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ วัชรวิทูร สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สถานที่ : บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) อ.โชคชัย
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : เทคโนธานี
กิจกรรม : ในประเทศ(ไม่ระบุ)
วันที่ดำเนินการ : 26/12/2561 0:00 - 26/12/2561 0:00
ปีงบประมาณ : 2562
ปี/ภาคการศึกษา : 2/2561
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรพรรณ วัชรวิทูร สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สถานที่ : สุรสัมมนาคาร
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : เทคโนธานี
กิจกรรม : ในประเทศ(ไม่ระบุ)
วันที่ดำเนินการ : 11/01/2561 0:00 - 12/01/2561 0:00
ปีงบประมาณ : 2561
ปี/ภาคการศึกษา : 2/2560
14 อาจารย์ ดร. เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สถานที่ : บริษัท ที พี เค เอทานอล จำกัด อ.ครบุรี
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : เทคโนธานี
กิจกรรม : ในประเทศ (นอก มทส.)
วันที่ดำเนินการ : 27/02/2561 0:00 - 27/02/2561 0:00
ปีงบประมาณ : 2561
ปี/ภาคการศึกษา : 2/2560
15 อาจารย์ ดร. เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สถานที่ : บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จำกัด อ.สีคิ้ว
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : เทคโนธานี
กิจกรรม : ในประเทศ (นอก มทส.)
วันที่ดำเนินการ : 07/06/2561 0:00 - 07/06/2561 0:00
ปีงบประมาณ : 2561
ปี/ภาคการศึกษา : 3/2560
16 อาจารย์ ดร. เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน สถานที่ : บริษัท คาวาซูมิ ลาบอราทอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด อ.โชคชัย
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : เทคโนธานี
กิจกรรม : ในประเทศ(ไม่ระบุ)
วันที่ดำเนินการ : 09/11/2561 0:00 - 09/11/2561 0:00
ปีงบประมาณ : 2562
ปี/ภาคการศึกษา : 2/2561
17 อาจารย์ ดร. เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน สำหรับสถาบันอาชีวศึกษา สถานที่ : ห้องสัมมนาวิศวพัฒน์ 1 อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
กิจกรรม : ในประเทศ (นอก มทส.)
วันที่ดำเนินการ : 10/11/2561 0:00 - 11/11/2561 0:00
ปีงบประมาณ : 2562
ปี/ภาคการศึกษา : 2/2561
18 อาจารย์ ดร. เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความที่ส่งตีพิมพ์ในวารสารการยศาสตร์ไทย Journal of Ergonomics เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเอนไซม์โคลีนเอสเตอร์เรสที่เกิดจากการรับสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มชาวนารายย่อยในจังหวัดนครราชสีมา สถานที่ :
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : Thai Journal of Ergonomics
กิจกรรม : ในประเทศ(ไม่ระบุ)
วันที่ดำเนินการ : 18/12/2563 0:00 - 18/12/2563 0:00
ปีงบประมาณ : 2564
ปี/ภาคการศึกษา : 2/2563
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริการวิชาการ หัวข้อ การเสริมประสิทธิภาพหลักสูตรช่างเทคนิคด้านการฝึกงานศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ โครงการ Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ครั้งที่ 2 สถานที่ : อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์ (F11) ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
กิจกรรม : ในประเทศ(ไม่ระบุ)
วันที่ดำเนินการ : 02/02/2562 0:00 - 02/02/2562 0:00
ปีงบประมาณ : 2562
ปี/ภาคการศึกษา : 2/2561
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร สถานที่ : บริษัท เยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด อ.สีคิ้ว
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : เทคโนธานี
กิจกรรม : ในประเทศ (นอก มทส.)
วันที่ดำเนินการ : 01/09/2561 0:00 - 01/09/2561 0:00
ปีงบประมาณ : 2561
ปี/ภาคการศึกษา : 1/2562
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สถานที่ : วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
กิจกรรม : ในประเทศ (นอก มทส.)
วันที่ดำเนินการ : 09/05/2561 0:00 - 09/05/2561 0:00
ปีงบประมาณ : 2561
ปี/ภาคการศึกษา : 3/2560
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สถานที่ : อาคาร F11 มทส.
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
กิจกรรม : ในประเทศ (นอก มทส.)
วันที่ดำเนินการ : 21/07/2561 0:00 - 21/07/2561 0:00
ปีงบประมาณ : 2561
ปี/ภาคการศึกษา : 1/2562
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน สำหรับสถาบันอาชีวศึกษา สถานที่ : ห้องสัมมนาวิศวพัฒน์ 1 อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
กิจกรรม : ในประเทศ (นอก มทส.)
วันที่ดำเนินการ : 10/11/2561 0:00 - 11/11/2561 0:00
ปีงบประมาณ : 2562
ปี/ภาคการศึกษา : 2/2561
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร สถานที่ : เทคโนธานี สุรพัฒน์ 1
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : เทคโนธานี
กิจกรรม : ในประเทศ(ไม่ระบุ)
วันที่ดำเนินการ : 14/02/2563 9:00 - 14/02/2563 16:00
ปีงบประมาณ : 2563
ปี/ภาคการศึกษา : 2/2562
25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สถานที่ : บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
กิจกรรม : ในประเทศ(ไม่ระบุ)
วันที่ดำเนินการ : 23/07/2563 0:00 - 24/07/2563 0:00
ปีงบประมาณ : 2564
ปี/ภาคการศึกษา : 1/2563
26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หัวข้อ Measurement and assessment in occupational hygiene: Chemical Gas, Vapor สถานที่ : ม.ขอนแก่น
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : ม.ขอนแก่น
กิจกรรม : ในประเทศ (นอก มทส.)
วันที่ดำเนินการ : 06/09/2563 0:00 - 06/09/2563 0:00
ปีงบประมาณ : 2564
ปี/ภาคการศึกษา : 1/2563
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หัวข้อ Measurement and assessment in occupational hygiene: Dust, Particle สถานที่ : ม.ขอนแก่น
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : ม.ขอนแก่น
กิจกรรม : ในประเทศ (นอก มทส.)
วันที่ดำเนินการ : 20/09/2563 0:00 - 20/09/2563 0:00
ปีงบประมาณ : 2564
ปี/ภาคการศึกษา : 1/2563
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หัวข้อ Loss and Control Management สถานที่ : ม.ขอนแก่น
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : ม.ขอนแก่น
กิจกรรม : ในประเทศ (นอก มทส.)
วันที่ดำเนินการ : 17/11/2563 0:00 - 17/11/2563 0:00
ปีงบประมาณ : 2564
ปี/ภาคการศึกษา : 2/2563
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สถานที่ : บริษัท โอฬารไฟเบอร์วีเมนต์ จำกัด
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : บริษัท โอฬารไฟเบอร์วีเมนต์ จำกัด
กิจกรรม : ในประเทศ(ไม่ระบุ)
วันที่ดำเนินการ : 12/11/2563 0:00 - 12/11/2563 0:00
ปีงบประมาณ : 2564
ปี/ภาคการศึกษา : 1/2563
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สถานที่ : บริษัท โอฬารไฟเบอร์วีเมนต์ จำกัด
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : บริษัท โอฬารไฟเบอร์วีเมนต์ จำกัด
กิจกรรม : ในประเทศ (นอก มทส.)
วันที่ดำเนินการ : 24/10/2563 0:00 - 24/10/2563 0:00
ปีงบประมาณ : 2564
ปี/ภาคการศึกษา : 1/2563
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สถานที่ : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
กิจกรรม : ในประเทศ (นอก มทส.)
วันที่ดำเนินการ : 21/10/2563 0:00 - 21/10/2563 0:00
ปีงบประมาณ : 2564
ปี/ภาคการศึกษา : 1/2563
32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยากรบรรยาย หัวข้อ A Global Perspective on Occupational Health and Safety Education and Research สถานที่ : ผ่านออนไลน์
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์
กิจกรรม : ในประเทศ (นอก มทส.)
วันที่ดำเนินการ : 06/01/2564 0:00 - 06/01/2564 0:00
ปีงบประมาณ : 2564
ปี/ภาคการศึกษา : 2/2563
33 อาจารย์ สุมาลี อุดมบุญญานุภาพ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน สถานที่ : บริษัท ไทยสหกิจการยาง จำกัด อ.ปากช่อง
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : เทคโนธานี
กิจกรรม : ในประเทศ(ไม่ระบุ)
วันที่ดำเนินการ : 14/07/2561 0:00 - 14/07/2561 0:00
ปีงบประมาณ : 2561
ปี/ภาคการศึกษา : 1/2562
34 อาจารย์ สุมาลี อุดมบุญญานุภาพ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร สถานที่ : บริษัท เยนเนอรัล ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด อ.สีคิ้ว
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : เทคโนธานี
กิจกรรม : ในประเทศ (นอก มทส.)
วันที่ดำเนินการ : 31/08/2561 0:00 - 31/08/2561 0:00
ปีงบประมาณ : 2561
ปี/ภาคการศึกษา : 1/2562
35 อาจารย์ สุมาลี อุดมบุญญานุภาพ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สถานที่ : บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) อ.โชคชัย
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : เทคโนธานี
กิจกรรม : ในประเทศ(ไม่ระบุ)
วันที่ดำเนินการ : 27/12/2561 0:00 - 27/12/2561 0:00
ปีงบประมาณ : 2562
ปี/ภาคการศึกษา : 2/2561
36 อาจารย์ สุมาลี อุดมบุญญานุภาพ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สถานที่ : สุรสัมมนาคาร
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : เทคโนธานี
กิจกรรม : ในประเทศ (นอก มทส.)
วันที่ดำเนินการ : 04/06/2561 0:00 - 05/06/2561 0:00
ปีงบประมาณ : 2561
ปี/ภาคการศึกษา : 3/2560
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ขนิษฐา มีวาสนา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ความปลอดภัยในการทำงานและการจราจรภายใต้ดครงการบริหารจัดการเดินระบบและดูแลระบบผลิตปุ๋ยอินมรีย์และกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครราชสีมา สถานที่ : เทศบาลนครนครราชสีมา
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : เทคโนธานี
กิจกรรม : ในประเทศ(ไม่ระบุ)
วันที่ดำเนินการ : 18/04/2562 0:00 - 18/04/2562 0:00
ปีงบประมาณ : 2562
ปี/ภาคการศึกษา : 3/2561
38 อาจารย์ ดร. พรทิพย์ เย็นใจ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน สำหรับสถาบันอาชีวศึกษา สถานที่ : ห้องสัมมนาวิศวพัฒน์ 1 อาคารสิรินธรวิศวพัฒน์
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
กิจกรรม : ในประเทศ (นอก มทส.)
วันที่ดำเนินการ : 10/11/2561 0:00 - 11/11/2561 0:00
ปีงบประมาณ : 2562
ปี/ภาคการศึกษา : 2/2561
39 อาจารย์ ดร. พรทิพย์ เย็นใจ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หัวข้อ Measurement and assessment in occupational hygiene: pressure and Vibration สถานที่ : ม.ขอนแก่น
ประเภท : บริการวิชาการ
ผู้จัด : ม.ขอนแก่น
กิจกรรม : ในประเทศ (นอก มทส.)
วันที่ดำเนินการ : 01/09/2563 0:00 - 01/09/2563 0:00
ปีงบประมาณ : 2564
ปี/ภาคการศึกษา : 1/2563