ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด วารสาร เรื่อง ปี พ.ศ.
1. อ. นลิน สิทธิธูรณ์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Journal of Science and Medicine in Sport Effect of nutritional status and exercise program on oxidative stress level 2560
2. อ. นลิน สิทธิธูรณ์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Journal of Occupational Health Association of health symptoms with low-level exposure to organophosphates, DNA damage, AChE activity, and occupational knowledge and practice among rice, corn, and double-crop farmers. 2560
3. อ. นลิน สิทธิธูรณ์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม environmental toxicology and pharmacology DNA damage and adverse neurological outcomes among garlic farmers exposed to organophosphate pesticides 2562
4. อ. นลิน สิทธิธูรณ์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Archives of Environmental and Occupational Health Changes in lung function and respiratorysymptoms during pesticide spraying seasonamong male sprayers 2562
5. อ. นลิน สิทธิธูรณ์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม environmental science and pollution research A longitudinal follow-up study of oxidative stress and DNA damage among farmers exposed to pesticide mixtures 2562
6. อ. นลิน สิทธิธูรณ์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Water Supply Exposure assessment of treated greywater reused for irrigation 2564
7. อ. นลิน สิทธิธูรณ์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม BMC public health. Changes in agricultural context and mentalhealth of farmers in different regions of Thailandduring the fifth wave of the COVLD-19 pandemic. 2565
8. ผศ. ดร. ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Journal Conceptualising the effectiveness of impact assessment processes 2556
9. ผศ. ดร. ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Journal Investigating the effectiveness of mandatory integration of health impact assessment within environmental impact assessment (EIA): a case study of Thailand 2561
10. ผศ. ดร. ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Impact Assessment and Project Appraisal Investigating the effectiveness of strategic environmental assessment in Thailand 2562
11. ผศ. ดร. ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Impact Assessment and Project Appraisal Evolution or revolution? Reflecting on IA effectiveness in Thailand. Impact Assessment and Project Appraisal 2563
12. ผศ. ดร. ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Book Chapter (invited) Addressing the spectrum of strategic environmental assessment potential: evolving practice in Thailand and its effectiveness 2564
13. ผศ. ดร. ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Impact Assessment and Project Appraisal The role of impact assessment in the development of urban green infrastructure: a review of EIA and SEA practices in Thailand 2565
14. ผศ. ดร. ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม journal of impact assessment and project appraisal A framework of stakeholder analysis for public participation in EIA process: a case study of Thailand 2566
15. ผศ. ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Pediatric pulmonology Effect of PM (10) pollution in Bangkok on children with and without asthma 2547
16. ผศ. ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Environmental Challenges in the Pacific Basin Levels of Pesticides and PCBs in Selected Homes in Bangkok Metropolitan Region 2551
17. ผศ. ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Journal of Science and Technology Air Quality in Southern Thailand during Haze Episode in relation to Air Mass Trajectory 2551
18. ผศ. ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Environmental Monitoring and Assessment Indoor pesticide application practices and levels in homes of Bangkok metropolitan region. 2554
19. ผศ. ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม International Journal of Environmental Science and Development Removal of Hardness from Groundwater by Synthetic Resin from Waste Plastics. 2554
20. ผศ. ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Journal of Environmental Science and Development Cancer Risk Assessment from Trihalomethanes in Community Water supply at Northeastern Thailand 2556
21. ผศ. ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Journal of Clean Energy Technology Assessing Water Quality of Rural Water Supply in Thailand 2557
22. ผศ. ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Earth and Environmental Science Investigation of Haloacetic acids (HAAs) levels in water supply and its correlated HAAs formation 2561
23. ผศ. ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Series: Earth and Environmental Science Exposure Assessment of Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAHs) in Childcare Centers of Muang Nakhon Ratchasima. 2561
24. ผศ. ดร. ประพัฒน์ เป็นตามวา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Engineering Journal of Research and Development Removal of Haloacetic acids (HAAs) in water supply by coagulation-flocculation and activated carbon adsorption processes 2563
25. รศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Environment International Levels and major sources of PM2.5 and PM10 in Bangkok Metropolitan Region 2551
26. รศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Songklanakarin Journal of Science and Technology Utilization of Roselle charcoal as nitrate-nitrogen adsorbent 2549
27. รศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Journal of the Air and Waste Management Association Evaluation of time-resolved PM2.5 data in urban/suburban areas of New Jersey 2543
28. รศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Songklanakarin Jornal of Science and Technology Eatimating greenhouse gas fluxes from constructed wetlands used for water guality improvement. 2557
29. รศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology Effects of plant species on methane and nitrous oxide emissions from constructed wetlands treating municipal wastewater 2557
30. รศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Journal of Health Resesrch Determining Local Exposure Factors of Young Adults in a Northeastern University, Thailand 2558
31. รศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม EnvironmentAsia Commercial aircraft emission estimates with 1 km x 1 km resolution: A case of departure flights at Suvarnabhumi Airport 2563
32. รศ. ดร. นเรศ เชื้อสุวรรณ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม International Energy Journal Seasonal estimates of methane emissions from natural wetlands in nakhon ratchasima, Thailand 2564
33. ผศ. ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม World Academy of Science, Engineering and Technology Enhancement of biogas production from bakery waste by Pseudomonas aeruginosa 2554
34. ผศ. ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม World Academy of Science, Engineering and Technology Biodegradation of cyanide by a novel cyanide-degrading bacterium 2553
35. ผศ. ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 3 Biotech Development of a mixed microbial culture for thiocyanate and metal cyanide degradation 2560
36. ผศ. ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Water, Air, and Soil Pollution Removal of High Levels of Cyanide and COD from Cassava Industrial Wastewater by a Fixed-Film Sequencing Batch Reactor 2563
37. ผศ. ดร. สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Water Supply Exposure assessment of treated greywater reused for irrigation 2564
38. อ. ดร. สุพัตรา เจียวก๊ก สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Water Environment Evaluation of the onsite sanitation systems and faecal sludge management in Thailand 2552
39. อ. ดร. สุพัตรา เจียวก๊ก สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Water Science and Technology Municipal wastewater characteristics in Thailand and effects of soft intervention measures in households on pollutant discharge reduction 2555
40. อ. ดร. สุพัตรา เจียวก๊ก สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Journal of Water and Environment Technology Estimation of surfactants discharge loadings by domestic detergent use in Thailand 2557
41. อ. ดร. สุพัตรา เจียวก๊ก สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Japanese Journal of Water Treatment Biology Wastewater treatment using a biofilm process for greywater reclamation and reuse in Thailand 2557
42. อ. ดร. สุพัตรา เจียวก๊ก สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Water conservation due to contact biofilm systems treating greywater 2557
43. อ. ดร. สุพัตรา เจียวก๊ก สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Water and Environment Journal The potential for decentralized reclamation and reuse of household greywater in peri-urban areas of Bangkok 2558
44. อ. ดร. สุพัตรา เจียวก๊ก สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Water Science and Technology A concept for planning and management of on-site and centralised municipal wastewater treatment systems, a case study in Bangkok, Thailand. 2558
45. อ. ดร. สุพัตรา เจียวก๊ก สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Sludge accumulation and BOD removal performance in three anaerobic baffled reactors installed in Vientiane City 2559
46. อ. ดร. วีณา รองจะโปะ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers Extraction of silica from cogon grass and utilization for synthesis of zeolite NaY by conventional and microwave-assisted hydrothermal methods 2561
47. อ. ดร. วีณา รองจะโปะ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Adsorption Science and Technology Comprehension of paraquat adsorption on faujasite zeolite NaY and NaX 2561
48. อ. ดร. วีณา รองจะโปะ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม Materials Chemistry and Physics Paraquat adsorption on NaY zeolite at various Si/Al ratios: A combined experimental and computational study 2562
49. อ. ดร. วีณา รองจะโปะ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม EnvironmentAsia, Enhancement of titanium dioxide by bagasse silica for photocatalytic degradation of dyes 2565
50. ผศ. ดร. ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Environmental Science & Technology 2015 Pesticide residue transfer in thai farmer families: Using structural equation modeling to determine exposure pathways. 2558
51. ผศ. ดร. ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Annals of Work Exposures and Health, 2018, Vol. 62, No. 2, 167 Differences among Thai Agricultural Workers 2561
52. ผศ. ดร. พรพรรณ วัชรวิทูร สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Environmental Science and Pollution Research Formaldehyde Exposure in Gross Anatomy Laboratory of Suranaree University of Technology: A Comparison of Area and Personal Sampling 2558
53. อ. ดร. เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Ergonomics in Asia Effect of mental capacity on work ability in middle-aged factory workers: A field study 2554
54. อ. ดร. เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Ergonomics in Asia Effects of acute stress on the processes of working memory, Development Opportunities and Challenges. 2554
55. อ. ดร. เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Ergonomics in Asia Aging and work ability: Their effect on Task performance of Industrial workers, Development Opportunities and Challenges 2554
56. อ. ดร. เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Journal of UOEH 2012 The effect of static trunk flexion on oxygenetion and electromyographic activity of erector spinae muscles 2555
57. อ. ดร. เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย International Journal of Industrial Ergonomics 2014 A normal intensity level of psycho-physiological stress can benefit working memory performance at high load. 2557
58. อ. ดร. เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย New Ergonomics Perspective Satisfaction feelings and body-part discomfort of university students on classroom furniture 2557
59. อ. ดร. เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย J Occup Health. 2015 Visual Recognition Memory Test Performance was Improved in Older Adults by Extending Encoding Time and Repeating Test Trials. 2558
60. อ. ดร. เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Journal of Occupational Health Association between physical capacity and occupational falls among middle-aged and older farmers in Thailand: Using the self-check risk assessment tool in Japan. 2564
61. อ. ดร. เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Human Factors and Ergnomics Journal (HFEI) Development of the Flower Garland Stringing Device for Ergonomic Risk Reduction among Garland Makers 2564
62. อ. ดร. เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Journal of Agromedicine Risk Factors for Occupational Falls among Middle-aged and Elderly Farm Workers in Nan Province, Thailand 2565
63. ผศ. ดร. พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย The Annals of Occupational Hygiene Characterization of Potential Exposures to Nanoparticles and Fibers during Manufacturing and Recycling of Carbon Nanotube Reinforced Polypropylene Composites. 2559
64. ผศ. ดร. พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology Exposures to nanoparticles and fibers during injection molding and recycling of carbon nanotube reinforced polycarbonate composites 2560
65. ผศ. ดร. พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย International Journal of Environmental Research and Public Health Heat Stress Physiological Response, and Heat-Related Symptoms among Thai Sugarcane Workers 2563
66. ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Epidemiology Visual Fatigue During Inspection With and Without Lens. 2554
67. ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย World Academy of Science, Engineering and Technology The Study of Appropriate Light Indensity Levels for Office Work (Causing the Least Visual Discomfort) 2557
68. ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย World Academy of Science Engineering and Technology Effect of Dust Particla in Local Rice Mills on Human Respiratory System 2557
69. ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย International Journals (The SIJ) Electrical Chock Dangerous for Human in Flooding Situation 2557
70. ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Occup Environ Med P339 Results from a Survey of the Working Conditions of Stone Sculptors in Nakhon Ratchasima Province 2559
71. ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry 343 Airborne Nano-TiO2 Particles: An Innate or Environmentally-Induced Toxicity 2560
72. ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Annals of work exposures and health Differences among Thai Agricultural Workers 2561
73. ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Aerosol Science and Technology Characterization of nanoparticles in aerosolized photocatalytic and regular cement 2562
74. ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BMJ global health Reusability of filtering facepiece respirators after decontamination through drying and germicidal UV irradiation 2563
75. ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Journal of Hygiene and Environmental Health State of knowledge on the occupational exposure to carbon nanotube. 2563
76. ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Journal of Nanoparticle Research Airborne reactive oxygen species (ROS) is associated with nano TiO2 concentrations in aerosolized cement particles during simulated work activities 2563
77. ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Journal of Hazardous Materials From nano to micrometer size particles 2563
78. ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Journal of Hygiene and Environmental Health Oxidative potential of aerosolized metalworking fluids in occupational settings 2564
79. ผศ. ดร. พิรัชฎา มุสิกะพงศ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology Workstation design based on ergonomics in animal feed packing process 2554
80. ผศ. ดร. พิรัชฎา มุสิกะพงศ์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย In Materials Science Forum Silica Nanoparticle Synthesis and Multi-Method Characterisation 2562
81. อ. สุมาลี อุดมบุญญานุภาพ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Songklanakarin Journal of Science and Technology Optimization of surface roughness and microhardness using the taguchi method in conventional and ultrasonic-assisted milling of aluminum a356. 2563
82. ผศ. ดร. ขนิษฐา มีวาสนา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Physical Review Letters Subband structure of a two-dimensional electron gas formed at the polar surface of the strong spin-orbit perovskite KTaO 3 2555
83. ผศ. ดร. ขนิษฐา มีวาสนา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Nature Materials Creation and control of a two-dimensional electron liquid at the bare SrTiO 3 surface 2554
84. ผศ. ดร. ขนิษฐา มีวาสนา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Health and the Environment Journal.5(2) 57-68. Occupational exposure of toluene in wood furniture manufacturing environment: A case study. 2557
85. ผศ. ดร. ขนิษฐา มีวาสนา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Human Factors and Ergonomics Journal Development of the flower garland stringing device for ergonimic risk reduction among garland makers. 2564
86. ผศ. ดร. พรทิพย์ เย็นใจ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Asian Biomedicine Hazardous atmosphere in the underground pits of rice mills in Thailand. 2555
87. ผศ. ดร. พรทิพย์ เย็นใจ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Industrial Health Hazardous Gases and Oxygen Depletion in a Wet Paddy Pile : An Experimental Study in a Simulating Underground Rice Mill Pit, Thailand. 2555
88. ผศ. ดร. พรทิพย์ เย็นใจ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย Journal of Agromedicine Cholinesterase Levels in Migrant Farm Workers in Thailand. 2560
89. อ. อรวรรณ มุงวงษา สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร วารสาร Annals of Saudi Medicine Screening tools for metabolic syndrome based on anthropometric cut-off value among Thai working adults : A community based study 2566