สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมผศ.ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์
Ph.D. (Biology)
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล siraporn@sut.ac.th
โทร. 0 4422 3936

รศ. ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ
Ph.D. (Environmental Sciences)

ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
อีเมล : nares@sut.ac.th
โทร. 0 4422 3927

อ.นลิน สิทธิธูรณ์
วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)

ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : pinnalin@sut.ac.th
โทร. 0 4422 3928

ผศ. ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา
Ph.D. (Environmental Engineering
& Management)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อีเมล : prapat@sut.ac.th
โทร. 0 4422 3941

อ. ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา
Ph.D. (Environmental Sciences)

ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : chaunjit@sut.ac.th
โทร. 0 4422 3937 

อ. ดร.สุพัตรา เจียวก๊ก
Dr.Eng. (Integrated Science & Engineering)

ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : supattra.jia@sut.ac.th
โทร. 0 4422 3915 

อ. ดร.วีณา รองจะโปะ
วท.ด. (เคมี)

ตำแหน่ง : อาจารย์
อีเมล : winar@sut.ac.th
โทร. 0 4422 3857

Comments are closed.