ผลงานนักศึกษา

 

“ผลงานนักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”
รายวิชา 618418 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จัดทำโดย นางสาวยุรดา ขันหนองโพธิ์  นักศึกษาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

Comments are closed.