เทอม 3/2560

เอกสารประกอบการเรียน ภาคการศึกษา 3/2560

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

รายวิชา 618 102   อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน  

ประมวลการสอนรายวิชา 
เอกสารประกอบการเรียน  
   

——————————————————————————————————————————————-

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

รายวิชา 618 203  กลศาสตร์ของไหลสำหรับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

ประมวลการสอนรายวิชา
   

 

 รายวิชา 618 102  หลักการวิศกรรมสำหรับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ประมวลการสอนรายวิชา 
เอกสารประกอบการเรียน Wk1 (อ.จันทร์จิรา)
เอกสารประกอบการเรียน Wk2 (ผศ.ดร กระวี)
   

                          

 ——————————————————————————————————————————————-   

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

 รายวิชา 618 343  อาชีวเวชศาสตร์  ( อ.ดร.ชลาลัย  หาญเจนลักษณ์) 

ประมวลการสอนรายวิชา 
เอกสารประกอบการเรียน     Wk1     
เอกสารประกอบการเรียน     Wk2     
ใบงาน   1      สัมภาษณ์   
ใบงาน   2      สารเคมี   
ใบงาน   3      กายภาพ 
เอกสารเพิ่มเติม   
(1)  มาตรฐานการวินิจฉัยโรคจากการทำงาน
(2)  ประกาศกระทรวงแรงงาน 
(3) บัตรรายงานผู้ป่วย (แบบ รง.506/2) 
   
   

                         

รายวิชา  618 349   การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม (อ.ดร พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา)

ประมวลการสอนการรายวิชา
   
   

 

รายวิชา 618355 การป้องกันและระงับอัคคีภัย  

ประมวลการสอนรายวิชา
   
   

 

รายวิชา 617335 ชีวสถิติสำหรับวิทยำศำสตร์สุขภำพ

ประมวลการสอนรายวิชา 
   
   

——————————————————————————————————————————————-   

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

รายวิชา 618 415 สัมมนา / ปัญหาพิเศษ  ปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประมวลการสอนรายวิชา
   
   

รายวิชา 618414 โครงการศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (คณาจารย์สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
 

ประมวลการสอนรายวิชา
   
   

 

รายวิชา 618418 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย      

ประมวลการสอนรายวิชา
   
   

                

Comments are closed