เทอม 2/2561

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

รายวิชา  617104 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ (Health Education and Behavioral Science)

ประมวลการสอนรายวิชา        >>คลิกดาวน์โหลด<<

ตรวจสอบการเข้าห้องเรียน   >>คลิกดาวน์โหลด<<

เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 1   >>เอกสารประกอบ 1<<  >>เอกสารประกอบ 2<<นักศึกษาชั้นปีที่ 2

รายวิชา  617216 การป้องกันและควบคุมโรค (Disease Prevention and Control)            

ประมวลการสอนรายวิชา        >>คลิกดาวน์โหลด<<

ตรวจสอบการเข้าห้องเรียน   >>คลิกดาวน์โหลด<<

เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 1   >>เอกสารประกอบ 1<<นักศึกษาชั้นปีที่ 3

รายวิชา  618307 กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

ประมวลการสอนรายวิชา        >>คลิกดาวน์โหลด<<

ตรวจสอบการเข้าห้องเรียน   >>คลิกดาวน์โหลด<<

เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 1   >>เอกสารประกอบ 1<<     >>เอกสารประกอบ 2<<    >>เอกสารประกอบ 3<< 

 

รายวิชา  618311 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  

ประมวลการสอนรายวิชา        >>คลิกดาวน์โหลด<<

ตรวจสอบการเข้าห้องเรียน   >>คลิกดาวน์โหลด<<

เอกสารประกอบปฏิบัติการสัปดาห์ที่ 1   >>เอกสารประกอบ 1<<  

ผู้รับผิดชอบ : ว่าที่ ร้อยตรี กฤษดา เพ็งอารีย์

ประสงค์แจ้งข้อมูลหรือติดต่อ โทร 044-223916 หรือ 090 270 0088 อีเมล kritsada@g.sut.ac.th

 

Comments are closed.