เทอม 2/2562

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

รายวิชา  617104 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ (Health Education and Behavioral Science)

ประมวลการสอนรายวิชา        >>คลิกดาวน์โหลด<<

ตรวจสอบการเข้าห้องเรียน   >>คลิกดาวน์โหลด<<

เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 1   >>เอกสารประกอบ 1<<  >>เอกสารประกอบ 2<<นักศึกษาชั้นปีที่ 2

รายวิชา  617216 การป้องกันและควบคุมโรค (Disease Prevention and Control)            

ประมวลการสอนรายวิชา        >>คลิกดาวน์โหลด<<

ตรวจสอบการเข้าห้องเรียน   >>คลิกดาวน์โหลด<<

เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 1   >>เอกสารประกอบ 1<<นักศึกษาชั้นปีที่ 3

รายวิชา  618307 กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

ประมวลการสอนรายวิชา        >>คลิกดาวน์โหลด<<

ตรวจสอบการเข้าห้องเรียน   >>คลิกดาวน์โหลด<<

เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 1   >>เอกสารประกอบ 1<<     >>เอกสารประกอบ 2<<    >>เอกสารประกอบ 3<< 

เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 2  >>กฎหมายที่อับอากาศ<<    >>ที่อัดแรงดัน<<    >>กำหนดน้ำหนัก<< 

ชุดเอกสารประกอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาชีวอนามัย >>>คลิกดาวน์โหลดชุดเอกสารประกอบ<<<

 

รายวิชา  618311 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  

ประมวลการสอนรายวิชา        >>คลิกดาวน์โหลด<<

ตรวจสอบการเข้าห้องเรียน   >>คลิกดาวน์โหลด<<

เอกสารประกอบปฏิบัติการสัปดาห์ที่ 1   >>เอกสารประกอบ 1<< 

เอกสารประกอบปฏิบัติการสัปดาห์ที่ 2   >>เอกสารประกอบ 1<<       >>เอกสารประกอบ 2<<    >>เอกสารประกอบ 3<< 

 

รายวิชา  618310  กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย 

ประมวลการสอนรายวิชา        >>คลิกดาวน์โหลด<<

ตรวจสอบการเข้าห้องเรียน   >>คลิกดาวน์โหลด<<

 

รายวิชา  618309 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

ประมวลการสอนรายวิชา        >>คลิกดาวน์โหลด<<

ตรวจสอบการเข้าห้องเรียน   >>คลิกดาวน์โหลด<<

เฉลย-แนวทาง งานมอบหมายที่ 1  : ความหมายและขอบเขตของวิศวกรรมความปลอดภัย

เฉลย-แนวทาง งานมอบหมายที่ 2 :  แนวทางและอภิปรายฯ

เฉลย-แนวทาง งานมอบหมายที่ 3 :  การประเมินเครื่องมือรายวิชา  618416   มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัย   ความปลอดภัย  และสิ่งแวดล้อม

ประมวลการสอนรายวิชา        >>คลิกดาวน์โหลด<<

ตรวจสอบการเข้าห้องเรียน   >>คลิกดาวน์โหลด<<

 

รายวิชา  618 415 สัมมนา / ปัญหาพิเศษ  ปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประมวลการสอนรายวิชา        >>คลิกดาวน์โหลด<<

ตรวจสอบการเข้าห้องเรียน   >>คลิกดาวน์โหลด<<

 


 

 

ผู้รับผิดชอบ : ว่าที่ ร้อยตรี กฤษดา เพ็งอารีย์

ประสงค์แจ้งข้อมูลหรือติดต่อ โทร 044-223916 หรือ 090 270 0088 อีเมล kritsada@g.sut.ac.th

 

Comments are closed.