เทอม 1/2561

รายวิชา    617103 การสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion) 

ประมวลการสอนรายวิชา 

>>>ตรวจสอบการเข้าเรียน<<< Update

——————————————————————————————————————————–

รายวิชา 618201 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข

ประมวลการสอนรายวิชา 

>>>ตรวจสอบการเข้าเรียน<<< Update

เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 1  

——————————————————————————————————————————–

รายวิชา  618304 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม

ประมวลการสอนรายวิชา       

>>>ตรวจสอบการเข้าเรียน<<<   Update

 

เอกสารประกอบสัปดาห์ที่ 1

เอกสาร 1.1 

เอกสาร 1.2 

เอกสาร 1.3 

——————————————————————————————————————————–

รายวิชา 618303 ความปลอดภัยในการทำงาน

ประมวลการสอนรายวิชา 

>>>ตรวจสอบการเข้าเรียน<<<

เอกสารประกอบการเรียน สัปดาห์ที่ 1 

——————————————————————————————————————————–

รายวิชา 618302 การบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประมวลการสอนรายวิชา 

>>>ตรวจสอบการเข้าเรียน บรรยาย<<< update

>>>ตรวจสอบการเข้าเรียนปฏิบัติการ และการส่งงาน<<< update

เอกสารประกอบการเรียน สัปดาห์ที่ 1  

เอกสารประกอบการเรียน สัปดาห์ที่ 2  

——————————————————————————————————————————–

รายวิชา 618305 ความปลอดภัยด้านสารเคมี (Chemical Safety)

ประมวลการสอนรายวิชา 

>>>ตรวจสอบการเข้าเรียน <<<Update

——————————————————————————————————————————–

รายวิชา 618406 สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการทำงาน

ประมวลการสอนรายวิชา 

>>>ตรวจสอบการเข้าเรียน<<< Update

——————————————————————————————————————————–

รายวิชา  618412 การยศาสตร์และจิตวิทยาในการทำงาน

ประมวลการสอนรายวิชา  

>>>ตรวจสอบการเข้าเรียน<<< Update

——————————————————————————————————————————–

รายวิชา  618418 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประมวลการสอนรายวิชา  

>>>ตรวจสอบการเข้าเรียน<<< Update

——————————————————————————————————————————–

รายวิชา  618413 การส่งเสริมและบริการสุขภาพในงานอุตสาหกรรม 

ประมวลการสอนรายวิชา  

>>>ตรวจสอบการเข้าเรียน<<< Update  

——————————————————————————————————————————–

รายวิชา  618410 618410 การประเมินผลกระทบโครงการอุตสาหกรรม 

ประมวลการสอนรายวิชา  

>>>ตรวจสอบการเข้าเรียน<<< 

 

 

 

 

***หากมีข้อมูลผิดพลาด กรุณาแจ้งแก้ไข ที่ TA สาขาวิชาอาชีวอนามัยฯ (พี่เด้ง; ว่าที่ ร.ต. กฤษดา เพ็งอารีย์) โทรศัพท์ 044-223916 , 09-0270-0088 อีเมล kritsada@sut.ac.th หรือ kritsada@g.sut.ac.th ***

Comments are closed.