เทอม 1/2560

รายวิชา ผู้สอน
วิทยาการระบาด EPIDEMIOLOGY อ.ประพัฒน์ เป็นตามวา

ชุดที่ 1 EP1_2560
ชุดที่ 2 EP2_2560 
ชุดที่ 3 EP3_2560
ชุดที่ 4 EP4_2560
ชุดที่ 5 EP5_Health-Indics-2560

เอกสารชุดใหม่  
wk8-Descriptive-Study
เอกสารประกอบการเรียน สัปดาห์ที่ 8.pdf

 
   
ระเบียบวิธีวิจัยทางอนามัยสิ่งแวดล้อม
(RESEARCH METHODOLOGY IN ENVIRONMENTAL HEALTH)
อ.ประพัฒน์ เป็นตามวา
617412_1-Population-Sampling  

Comments are closed.