โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพ Happy Workplace : Happy Body (สุขภาพดี ชีวีมีสุข : การบริการด้านอาชีวอนามัยในการทำงาน)

โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพ Happy Workplace : Happy Body
(สุขภาพดี ชีวีมีสุข : การบริการด้านอาชีวอนามัยในการทำงาน)

การตรวจคัดกรองบุคลากร ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ในระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2560 – วันที่ 29 กันยายน 2560
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ (F9)

 

Comments are closed.