ผู้บริหาร

คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อ.ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
อีเมล chalalai@sut.ac.th
โทร. 044223812

รองคณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อ.นลิน สิทธิธูรณ์
อีเมล pinnalin@sut.ac.th
โทร. 044223928

หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผศ. ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์
อีเมล siraporn@sut.ac.th
โทร. 044223936

หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อ. ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา
อีเมล pongsitb@sut.ac.th
โทร. 044223938

หัวหน้าสาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
(​รักษาการ)
อ.ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
อีเมล chalalai@sut.ac.th
โทร. 044223952

หัวหน้าสถานวิจัยรศ. ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ
อีเมล : nares@sut.ac.th
โทร. 044223927

 

Comments are closed.