คำอธิบายหลักสูตร

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อภาษาไทย
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (มลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ชื่อย่อ วท.ม. (มลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย)

คุณสมบัติของผุู้เข้าศึกษา

เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดม ศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองหรือมีหลักฐานรับรองว่าจะสําเร็จการศึกษา ขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า และมีทักษะในการอ่านเนื้อหาภาษาอังกฤษได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ผู้เชี่ยวชาญด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
  2. นักวิจัยด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
  3. นักวิชาการด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
  4. อาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับมลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
  5. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับมลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
  6. ผู้ตรวจและควบคุมการตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
  7. ผู้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงต่อสุขภาพ

 

Comments are closed.