อาจารย์ประจำหลักสูตร

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.นเรศ เชื้อสุวรรณ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นจิต ชาญชิตปรีชา

Comments are closed.