ผลงานนักศึกษา

ฐานข้อมูล โครงการวิจัยสาขาวิชาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

รหัสเล่ม
ชื่อโปรเจค
ปีการศึกษา
LIPH-OCC-PROJ2542-01 การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากรถจักรยานยนต์ กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2542
LIPH-OCC-PROJ2544-01 การปรับปรุงระบบการจัดเก็บสารเคมี ณ คลังเก็บสารเคมีศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2544
LIPH-OCC-PROJ2544-02 โครงการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยด้วยเทคนิค JSA และการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย : แผนก JFS อาคาร 7 บริษัท เอส ดับบลิว แอนด์ ซันส์ จำกัด 2544
LIPH-OCC-PROJ2544-03 การเปรียบเทียบทัศนคติ ความรู้ พฤติกรรมในการปฏิบัติงานก่อนและหลังการจัดทำมาตรฐาน การปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย : นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโลหะการ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา Metal Forming Laboratory มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2544
LIPH-OCC-PROJ2545-01 โครงการศึกษาความเมื่อยล้าของสายตาจากการปฏิบัติงานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์ CRTและ LCD ในกลุ่มของคนสายตาปกติ 2545
LIPH-OCC-PROJ2545-02 โครงการเรื่อง การจัดทำแผนฉุกเฉิน กรณีสารเคมีหกรั่วไหล ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2545
LIPH-OCC-PROJ2545-03 การศึกษาระดับความเครียด และปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความเครียด กรณีศึกษา : เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2545
LIPH-OCC-PROJ2545-04 การประเมินความเพียงพอของการระบายอากาศในห้องบรรยาย ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2545
LIPH-OCC-PROJ2546-01 โครงการ การจัดทำรายการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมตามลักษณะความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานประจำศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2546
LIPH-OCC-PROJ2546-02 โครงการศึกษาความเหมาะสมของโต๊ะ และเก้าอี้ที่ใช้ในการอ่านหนังสือกับสัดส่วนร่างกายของ นักศึกษา ณ ศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2546
LIPH-OCC-PROJ2546-03 โครงการ การปรับปรุงสถานีงานสำหรับการปฏิบัติงานกับคอมพิวเตอร์ 2546
LIPH-OCC-PROJ2546-04 การศึกษาความเครียดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 2546
LIPH-OCC-PROJ2546-05 ปัจจัยที่มีผลต่อการไม่สวมหมวกกันน๊อคของนักศึกษา 2546
LIPH-OCC-PROJ2546-06 การจัดโปรแกรมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ([PPE) ที่เหมาะสมต่อพนักงาน  โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2546
LIPH-OCC-PROJ2546-07 การศึกษาความสูงของส้นรองเท้ากับความเมื่อยล้าของร่างกายในพนักงานขาย บริษัท เดอะมอลล์ ราชสีมา จำกัด 2546
LIPH-OCC-PROJ2546-08 การศึกษาระดับความดังเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน (Leq) ของเครื่องตัดหญ้า  กับสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานตัดหญ้า 2546
LIPH-OCC-PROJ2547-01 การประเมินและลดระดับความเสี่ยงด้านความปลอดภัย  กรณีศึกษา : โรงงานผลิตอาหารสัตว์  ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2547
LIPH-OCC-PROJ2547-02 การค้นหาและลดพฤติกรรมเสี่ยงของพนักงานในงาน ตะไบและงานขัดเงา กรณีศึกษา :  ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) สาขาโคราช 2547
LIPH-OCC-PROJ2547-03 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณความเข้มข้นของฝุ่น กับสมรรถภาพการทำงานของปอดในพนักงาน บริษัท สงวนวงศ์ อุตสาหกรรม 2547
LIPH-OCC-PROJ2547-04 การศึกษาระดับเสียงในพื้นที่ฝ่ายผลิต กรณีศึกษา : บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันโคราช 2547
LIPH-OCC-PROJ2547-05 การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน กรณีศึกษา : หจก. โคราชแสงสุวรรณ พ๊อตเทอร์รี่ จำกัด 2547
LIPH-OCC-PROJ2547-06 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ฮอนด้า เฟาดรี (เอเซียน) จำกัด 2547
LIPH-OCC-PROJ2547-07 โครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน กรณีศึกษา : สำนักวิชาแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2547
LIPH-OCC-PROJ2547-08 การปรับปรุงเก้าอี้นั่งทำงานในแผนกภาคโม่ กรณีศึกษา : บริษัท เยนเนรัล สตาร์ช จำกัด 2547
LIPH-OCC-PROJ2547-09 การศึกษาน้ำหนักที่เหมาะสมของกระเป๋าสะพายหลัง ในเด็กนักเรียน กรณีศึกษา : โรงเรียนอ่างห้วยยาง จังหวัดนครราชสีมา 2547
LIPH-OCC-PROJ2547-10 โครงการศึกษา การป้องกันและลดอุบัติเหตุภายใน สถานประกอบการ กรณีศึกษา : โรงเรียนบ้านหนองปู 2547
LIPH-OCC-PROJ2547-11 การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการลดระดับเสียง ของแผ่นวัสดุดูดซับเสียงที่ทำจากขี้เลื่อยกับขุยมะพร้าว 2547
LIPH-OCC-PROJ2548-01 การศึกษาความเมื้อยล้าของสายตา แผนก Inspection กรณีศึกษา :  บริษัท เบนซ์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 2548
LIPH-OCC-PROJ2548-02 การศึกษาการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ กรณีศึกษา : เขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 2548
LIPH-OCC-PROJ2548-03 การประเมินความปลอดภัย เพื่อป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2548
LIPH-OCC-PROJ2548-04 การศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2548
LIPH-OCC-PROJ2548-05 การศึกษาสภาวะแวดล้อมในการทำงาน และการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย กรณีศึกษา : โรงไฟฟ้าชีวมวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2548
LIPH-OCC-PROJ2548-06 การปรับปรุงสภาพการทำงานด้านการยศาสตร์   สำหรับพนักงานทาสีเครื่องปั้นดินเผ กรณีศึกษา : หจก. แสงสุวรรณ พ๊อตเทอร์รี่ จำกัด 2548
LIPH-OCC-PROJ2548-07 การศึกษาสถานการณ์และแนวทางการแก้ไขปัญหา การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกพืชผักทางเกษตร กรณีศึกษา : หมู่บ้านละลมโพธิ์ ตำบลพุดซา  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 2548
LIPH-OCC-PROJ2548-08 การประเมินระดับความเสี่ยง (RUlA) และระดับความเมื้อล้า จากท่าทางการปฏิบัติงานของช่างปั้นดินเผา  กรณีศึกษา : ช่างปั้นดินเผาแบบนั่งเก้าอี้ที่สัมผัสชิ้นงาน  ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ บ้านด่านชัย ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 2548
LIPH-OCC-PROJ2548-09 การปรับปรุงการยกเคลื่อนย้าย ด้วยเทคนิค JSA  และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย บริษัท อุตสาหกรรมไหม และพิมพ์ผ้า จำกัด 2548
LIPH-OCC-PROJ2548-10 การปรับปรุงสภาพการทำงานด้านการยศาสตร์กรณีศึกษา :  แผนกบรรจุอาหารสัตว์ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อีสาน จำกัด (มหาชน) 2548
LIPH-OCC-PROJ2548-11 การศึกษาคุณภาพอากาศภายในอาคาร ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้ใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร  กรณีศึกษา : ร้านบริการถ่ายเอกสาร ภายในและบริเวณรอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา 2548
LIPH-OCC-PROJ2548-12 การศึกษาปริมาณก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ ของเครื่องยนต์บริเวณลานจอดรถ  กรณีศึกษา : ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา 2548
LIPH-OCC-PROJ2548-13 การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยสำหรับงานก่อสร้าง กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2548
LIPH-OCC-PROJ2553-01 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักการยก กับการตอบสนองของร่างกาย 2553
LIPH-OCC-PROJ2553-02 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของโรคซีวีเอสกับการทำงาน โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักของพนักงานศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2553
LIPH-OCC-PROJ2553-03 การศึกษาความสัมพันธ์รัหว่างกรดฮิพพิวริคในปัสสาวะกับความเข้มข้นของโทลูอีนในสิ่งแวดล้อมการทำงานของ พนักงานอู่ศูนย์สีทรัพย์ทวี จังหวัดนครราชสีมา 2553
LIPH-OCC-PROJ2553-04 การศึกษา ผลกระทบจากความสั่นสะเทือนต่อมือและแขนของผู้ปฏิบัติงานที่ใช้เครื่องตัดหญ้าชนิดสายสะพายบ่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2553
LIPH-OCC-PROJ2553-05 การศึกษาระดับความเข้มแสงสูงสุดที่คนสายตาปกติ สามารถอ่านหนังสือได้โดยไม่เกิดอาการเมื่อยล้าของตา 2553
LIPH-OCC-PROJ2553-06 การออกแบบสถานีงานที่เหมาะสมสำหรับงานคอมพิวเตอร์ กรณีศึกษา : นักศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2553
LIPH-OCC-PROJ2553-07 โครงการการดำเนินงาน 5 ส ในสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2553
LIPH-OCC-PROJ2553-08 การศึกษาปริมาณ และชนิดของแบคทีเรียและเชื้อราในระบบ ระบายอากาศภายในอาคารบรรณสาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2553
LIPH-OCC-PROJ2553-09 ความสัมพันธ์ระหว่างความสั้นสะเทือนและความดังเสียงกับความดันโลหิต และอัตราการเต้นของหัวใจของผู้โดยสาร รถสองแถวสาย 14 เทคโนฯ – มทส. 2553
LIPH-OCC-PROJ2553-10 การศึกษาขนาดอนุภาคของชอล์กและปากกาไวท์บอร์ด ต่อการเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ 2553
LIPH-OCC-PROJ2553-11 การศึกษาผลกระทบจากความดังเสียงและปริมาณความร้อนของรถไฟต่อสมรรถภาพการได้ยิน ความดันโลหิต และอัตราการเต้นของหัวใจของพนักงานขับรถไฟ จังหวัดนครราชสีมา 2553
LIPH-OCC-PROJ2553-12 การสำรวจสภาพแวดล้อม เพื่อหาแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุในสถานศึกษา กรณีศึกษา : โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 2553
LIPH-OCC-PROJ2553-13 การศึกษาขนาดและปริมาณฝุ่นที่เกิดจากวิธีการตัดอ้อยและผลกระทบต่อสุขภาพของคนงาน ในพื้นที่จังนครราชสีมา กรณีศึกษา : พื้นที่หมู่ 4 บ้านหนองปรู ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 2553
LIPH-OCC-PROJ2553-14 การสำรวจและออกแบบเก้าอี้ให้เหมาะสมตามหลัก การยศาสตร์ ณ ห้อง B5101 อาคารเรียนรวม 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2553
LIPH-OCC-PROJ2553-15 การสำรวจ และตรวจวัดเบนซีน (C6H6) ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงตามประเภทเครื่องยนต์ของยานพาหนะ 2553
LIPH-OCC-PROJ2553-16 การศึกษาความสูงของรองเท้ากับอาการบ่งชี้การเกิดเส้นเลือดขอดของนักศึกษาหญิง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2553
LIPH-OCC-PROJ2554-01 การประเมินความเสี่ยงของสารเคมีในงานเคาะพ่นสี กรณีศึกษา บริษัท เคราออโตโมทีฟ จำกัด และ บริษัท  เครานครราชสีมากรุ๊ป จำกัด 2554
LIPH-OCC-PROJ2554-02 การศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก ที่พนักงานได้รับสัมผัสของฝ่ายเหมือง และฝ่ายโม่หิน ที่มีผลต่อสมรรถภาพการทำงานของปอดพนักงาน กรณีศึกษา บริษัทศิลาสากลพัฒนา จำกัด  ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 2554
LIPH-OCC-PROJ2554-03 การศึกษาเปรียบเทียบระดับความดังเสียงกับสมรรถภาพ การได้ยินของพนักงานรถไฟ  กรณีศึกษา: พนักงานขับรถไฟ พนักงานซ่อมบำรุง และพนักงานประจำสถานี ในจังหวัดนครราชสีมา 2554
LIPH-OCC-PROJ2554-04 การศึกษาปริมาณการตกค้างของสารคาร์โบฟูรานและ สารคาร์บาริลในน้ำประปาที่ผลิตจากแหล่งน้ำที่มีการ ทำนาข้าว 2554
LIPH-OCC-PROJ2554-05 การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในการประ กอบอาชีพ กรณีศึกษาตำรวจจราจร อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา 2554
LIPH-OCC-PROJ2554-06 การสำรวจปัญหาด้านการยศาสตร์ใน จ. นครราชสีมา 2554
LIPH-OCC-PROJ2554-07 การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดทำคู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมศาสตร์กรณีศึกษา : อาคารเครื่องมือปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุรนารี 2554
LIPH-OCC-PROJ2554-08 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality) กรณีศึกษา บรรณสารสาธิตอาคารบรรรสาร 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2554
LIPH-OCC-PROJ2554-09 การวิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นสารแอมโมเนีย ในอากาศภายในร้านเสริมสวยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ของช่างเสริมสวย กรณีศึกษา : ร้านเสริมสวยรอบมหาวิทยาลัย 2554
LIPH-OCC-PROJ2554-10 การศึกษาปริมาณเบนซีนที่ปล่อยจากรถยนต์และรถจักร ยานยนต์ที่สะสมในลานจอดรถ ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ จังหวัดนครราชสีมา 2554
LIPH-OCC-PROJ2554-11 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณความเข้มข้นของโทลูอีน จาการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่สะสมในแต่ละชั้น ของลานจอดรถ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา 2554
LIPH-OCC-PROJ2554-12 การศึกษาปริมาณการสัมผัสสารไซเพอร์เมทรินในเกษตรกร และการปนเปื่อนสารในผลผลิตทางเกษตร กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศ หมู่บ้านลาดนาเพียง อ เมือง จ ขอนแก่น 2554
LIPH-OCC-PROJ2554-13 การประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดทำคู่มือและอบรมการใช้ ห้องปฏิบัติการเคมี และจุลชีววิทยา   กรณีศึกษา : ห้องปฏิบัติการเคมี และจุลชีววิทยา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคเทคโนโลยีสุรนารี 2554
LIPH-OCC-PROJ2554-14 การสำรวจและค้นหาปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุใน โรงเรียนอาชีวศึกษา  กรณีศึกษา โรงเรียนอาชีวศึกษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2554
LIPH-OCC-PROJ2554-15 การศึกษาความเมื่อยล้าทึ่เกิดขึ้นจากการใช้งานเครื่อข่ายสังคมออนไลน์โดยใช้อุปกรณ์สื่อสารไร้สายกรณีศึกษา : นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2554
LIPH-OCC-PROJ2554-16 การตรวจวัดความเข้มข้นของก๊าชแอมโมเนียในบรรยากาศ และอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจจากการรับสัมผัส แอมโมเนียของพนักงานโรงงานผลิตน้ำแข็ง 2554
LIPH-OCC-PROJ2554-17 การศึกษาเปรียบเทียบระดับความดั​งเสียงของรถ  จักรยานยนต์ที่ทำการ​ดัดแปลงท่อไอเสีย  และไม่ดัดแปลงท่อไอเสี​ย 2554
LIPH-OCC-PROJ2554-18 ศึกษาปริมาณสาร MTBE บริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อ เพลิง จังหวัดนครราชสีมา 2554
LIPH-OCC-PROJ2554-19 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อปรับปรุงสภาพการทำงานด้วย การออกแบบเก้าอี้ที่มีความเหมาะสมตามหลักการยศาสตร์ เพื่อช่วยลดความเมื่อยล้าจากการปฏิบัติงาน กรณีศึกษา บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อีสาน จำกัด (มหาชน) 2554
LIPH-OCC-PROJ2555-01 การศึกษาความสั่นสะเทือนทั้งร่างกายในการทำงานกับรถยก 2555
LIPH-OCC-PROJ2555-02 เรื่องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของโทลูอีนในสภาพแวดล้อมการทำงานกับปริมาณกรดฮิพพิวริคในปัสสาวะของพนักงานทำรองเท้า บริเวณโดยรอบลานย่าโม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 2555
LIPH-OCC-PROJ2555-03 การศึกษาปริมาณเสียงสะสมและสมรรถภาพการได้ยินของคนขับรถสามล้อเครื่องกรณีศึกษา คนขับรถสามล้อเครื่องบริเวณโดยรอบลานอนุสาวรีย์ท้าว  สุรนารี (ลานย่าโม) 2555
LIPH-OCC-PROJ2555-04 การศึกษาปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในกระบวนการย่างหมูกระทะ 2555
LIPH-OCC-PROJ2555-05 เรื่อง การศึกษาปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 2555
LIPH-OCC-PROJ2555-06 การศึกษาเปรียบเทียบความสั่นสะเทือนที่มือและแขนของพนักงานตัดหญ้า : กรณีศึกษารถตัดหญ้าชนิด 2 ล้อ 2555
LIPH-OCC-PROJ2555-07 เรื่องการศึกษาความเมื่อยล้าและประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของคนงานทอผ้า กรณีศึกษาบ้านธงชัย หมู่ที่2 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 2555
LIPH-OCC-PROJ2555-08 การศึกษาขนาดและความเข้มข้นของอนุภาคแขวนลอยและเส้นใยแร่ใยหินในบรรยากาศการจราจร: เขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา 2555
LIPH-OCC-PROJ2555-09 การศึกษาความสัมพันของปริมาณการได้รับสัมผัสฝุ่นของพนักงานร้านค้าริมทางกับสมรรถภาพปอด กรณีศึกษา:พื้นที่เส้นทางสัญจร ประตู 1 ประตู 2 ประตู 3 และประตู 4 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2555
LIPH-OCC-PROJ2555-10 การสำรวจการดำเนินการตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงพยาบาล 2555
LIPH-OCC-PROJ2555-11 การศึกษาปัญหาทางด้านการยศาสตร์จากท่าทางการทำงานของพนักงานทำความสะอาด ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2555
LIPH-OCC-PROJ2555-12 การศึกษาสารอินทรีย์ระเหยในโรงพิมพ์ กรณีศึกษา โรงพิมพ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 2555
LIPH-OCC-PROJ2555-13 การออกแบบระบบกักเก็บฝุ่นเพื่อลดปริมาณความเข้มข้นของฝุ่น กรณีศึกษา:เครื่องตัดแต่งชิ้นงานประติมากรรมหล่อหินทราย บ้านหนองโสน อ.โชคชัย   จ.นครราชสีมา 2555
LIPH-OCC-PROJ2555-14 การหาปริมาณความเข้มข้นของสารโทลูอีนในบรรยากาศการทำงานและการศึกษาผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ เขตจังหวัดนครราชสีมา 2555
LIPH-OCC-PROJ2556-01 การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของพนักงานส่งน้ำดื่มชนิดถัง 2556
LIPH-OCC-PROJ2556-02 การศึกษาด้านการยศาสตร์ ของพนักงานตัดหญ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 2556
LIPH-OCC-PROJ2556-03  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นกับสมรรถภาพปอดของผู้ปฏิบัติงานที่สัมผัสฝุ่นจากโรงสีข้าวขนาดชุมชน ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 2556
LIPH-OCC-PROJ2556-04 การศึกษาพฤติกรรมในการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและสุขภาพอนามัยของเกษตรกรไม้ดอกไม้ประดับ 2556
LIPH-OCC-PROJ2556-05 การประเมินความสเยงและศึกษาพฤติกรรมในคนงานก่อสร้าง 2556
LIPH-OCC-PROJ2556-06 การศึกษาสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านกายภาพของแผนกซักฟอก ในศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา และโรงพยาบาล ปักธงชัย 2556
LIPH-OCC-PROJ2556-07 การประเมินการรับสัมผัสเชื้อราในอากาศของผู้ประกอบอาชีพทำฟาร์มเห็ด 2556
LIPH-OCC-PROJ2556-08 การเปรียบทียบความสามารถของเบาะรองนั่ง 2 ชนิด ในการลดความสั่นสะเทือนต่อผู้ขับรถแทรกเตอร์ในหมู่ที่ 8 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 2556
LIPH-OCC-PROJ2556-09 การตรวจปริมาณความเข้มข้นของตะกั่วเพื่อการออกแบบระบบระบายอากาศเฉพาะที่ในงานบัดกรีรางน้ำ 2556
LIPH-OCC-PROJ2556-10 การตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในคลังสินค้าที่มีการใช้รถโฟล์คลิฟท์และศึกษา  ผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน 2556
LIPH-OCC-PROJ2556-11 การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณฝุ่นไม้และสภาวะสุขภาพของพนักงานเลื่อยไม้  ไสไม้ และขัด  ไม้ ในโรงเลื่อยไม้ จ.นครราชสีมา 2556
LIPH-OCC-PROJ2556-12 ทำการศึกษาท่าทางการใช้งานคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่มีผลต่อความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ 2556
LIPH-OCC-PROJ2556-13 การพัฒนาเตาปิ้งย่างที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานปิ้งย่าง 2556
LIPH-OCC-PROJ2556-14 การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับเสียงของเส้นใยมะพร้าวขนาด 1/2 นิ้ว และ 1/4 นิ้ว 2556
LIPH-OCC-PROJ2556-15 ารศึกษาปริมาณความเข้มข้นโทลูอีนที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับสัมผัสกับการประเมินภาวะสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ ตำบลรังกา อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 2556
LIPH-OCC-PROJ2556-16 การศึกษาและปรับปรุงโต๊ะเก้าอี้สำหรับอ่านหนังสือที่เหมาะสมตามหลักการยศาสตร์ ณ อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2556
LIPH-OCC-PROJ2556-17 การพัฒนาวัสดุดูดซับไอระเหยสารโทลูอีนจากถ่านไม้ 2556
LIPH-OCC-PROJ2556-18 การประเมินความเสี่ยงระหว่างการเตรียมผ้าเทปติดตาต้นกล้ายางพาราแบบดั้งเดิมกับอุปกรณ์ที่ออกแบบขึ้นใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงของคนงาน ณ ไร่ธีรนาท ตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 2556
LIPH-OCC-PROJ2556-19  การพัฒนาวัสดุดูดซับเสียงจากแกลบประสานน้ำยางพารา 2556
LIPH-OCC-PROJ2556-20 อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับรถโฟร์คลิฟท์ 2556
LIPH-OCC-PROJ2556-21  โครงงานวิจัยเรื่องโปรแกรมช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการจัดทำรายงานการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านแสงสว่าง เสียง ความร้อน และฝุ่น 2556
LIPH-OCC-PROJ2557-01 การศึกษาเปรียบเทียบอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อก่อนและหลังการปรับปรุงสถานีงานของบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2557
LIPH-OCC-PROJ2557-02 การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์เพื่อเสนอเป็นแนวทางในการปรับปรุงสถานีงาน การประทับตราหนังสือเดินทางในกลุ่มข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 2557
LIPH-OCC-PROJ2557-03 การประเมินความเมื่อยล้าและท่าทางการทำงานของอาจารย์ขณะทำการสอนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2557
LIPH-OCC-PROJ2557-04 การศึกษาความเมื่อยล้าและวิธีการแก้ปัญหาความเมื่อยล้าทางสายตาจากการใช้งานสมาร์ตโฟน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2557
LIPH-OCC-PROJ2557-05 การศึกษาสมรรถภาพการมองเห็นและความเมื่อยล้าของสายตาในผู้ประกอบอาชีพทอผ้าเขตบ้านธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 2557
LIPH-OCC-PROJ2557-06 การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของพนักงานจัดเรียงสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า บริษัท ไทยเบเวอเรจโลจิสติก จำกัด จังหวัดศรีษะเกษ 2557
LIPH-OCC-PROJ2557-07 การศึกษาแนวโน้มของโรคที่เกิดจากจุลชีพที่มากับฝุ่นขนาดเล็ก 2557
LIPH-OCC-PROJ2557-08 การศึกษาเปรียบเทียบอัตราส่วนของแผ่นวัสดุจากเส้นใยมะพร้าว ที่มีผลต่อการลดลงของเสียง 2557
LIPH-OCC-PROJ2557-09 การศึกษาปริมาณเสียงสะสมที่เกิดจากการเจียรหินและสมรรถภาพการได้ยินของคนงานเจียรหิน หมู่บ้านซับสมบูรณ์ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 2557
LIPH-OCC-PROJ2557-10 การศึกษาความเมื่อยล้าของดวงตาในผู้เล่นเกมส์ในร้านบริการอินเตอร์เนต เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 2557
LIPH-OCC-PROJ2557-11 การศึกษาความเมื่อยล้าและประเมินท่าทางขณะนั่งเรียนของนักศึกษาที่ใช้งานเก้าอี้ในห้องวิทยพัฒน์ 2557
LIPH-OCC-PROJ2557-12 การศึกษาปัญหาการยศาสตร์ที่เกิดจากท่าทางการทำงานร้อยพวงมาลัย ในเขตหมู่บ้านโนไม้แดง ตำบลสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 2557
LIPH-OCC-PROJ2557-13 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่น Respirable dust กับอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต กรณีศึกษา พนักงานขับรถประจำทางปรับอากาศ สายราชสีมา – ปักธงชัย 2557
LIPH-OCC-PROJ2557-14 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความเข้มเสียง อัตราการเต้นของหัวใจ และความดันโลหิตของพนักงานใน หจก. ราชสีมาโรงกลึงนายเคี้ยง 2557
LIPH-OCC-PROJ2557-15 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความดังเสียงกับสมรรถภาพการได้ยินของพนักงานแผนกการผลิต โรงงานผลิตอาหารสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2557
LIPH-OCC-PROJ2557-16 การศึกษาปริมาณความเข้มข้นโทลูอีน อะซิโตน ในบรรยากาศ จากงานทำสีเล็บ 2557
LIPH-OCC-PROJ2557-17 การประเมินความเสี่ยงจากการทำงานของพนักงานร้านเสริมสวย ตามหลักการของ มอก 18001 2557
LIPH-OCC-PROJ2557-18  การศึกษาความเมื่อยล้าและการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของพนักงานโรงงานเฟอร์นิเจอร์ ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 2557
LIPH-OCC-PROJ2557-19 การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของการขับขี่รถโดยสารประจำทาง กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 2557
LIPH-OCC-PROJ2557-20 การศึกษาปริมาณจุลชีพแขวนลอยในอากาศในห้องเรียนของอาคารเรียนรวม 1 2557
LIPH-OCC-PROJ2557-21 การศึกษาสมรรถภาพการมองเห็นและความเมื่อยล้าทางสายตาของพนักงานขับรถ โชคพรหมสินชัย จังหวัดเพชรบุรี 2557
LIPH-OCC-PROJ2558-01 การประเมินผลกระทบต่อสมรรถภาพปอดจากการได้รับสัมผัสปริมาณฝุ่นขนาดเล็กและฝุ่นรวม ของพนักงานในโรงงานเย็บผ้า ตำบลเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 2558
LIPH-OCC-PROJ2558-02 การศึกษาปริมาณความเข้มข้นสารตะกั่วในเล็บของผู้ประกอบอาชีพซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 2558
LIPH-OCC-PROJ2558-03 โครงการศึกษาปริมาณความเข้มข้นของซิลิกาที่มีผลกระทบต่อสมรรถภาพการทำงานของปอดของผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงโม่หิน อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 2558
LIPH-OCC-PROJ2558-04 การศึกษาความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมการทำงานภายในห้องพักผู้โดยสารสาธารณะกับการเจ็บป่วยจากอาคาร กรณีศึกษา : สถานีขนส่งนครราชสีมาแห่งที่ 2 2558
LIPH-OCC-PROJ2558-05 การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นฉนวนความร้อนที่ทำจากกาบกล้วย 2558
LIPH-OCC-PROJ2558-06 การศึกษาคุณภาพอากาศภายในอาคาร             กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองปรู อำเภอหนองจะบก จังหวัดนครราชสีมา 2558
LIPH-OCC-PROJ2558-07 การศึกษาระดับความเข้มข้นของสารตะกั่วที่สีเคลือบผิวของเครื่องเล่นเด็ก ในโรงเรียนอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 2558
LIPH-OCC-PROJ2558-08 การศึกษาปริมาณความเข้มข้นของแคดเมียม โครเมียม และตะกั่วในบรรยากาศ การทำงานเคาะพ่นสีของอู่ซ่อมรถ กรณีศึกษา อู่ซ่อมรถรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในรัศมี 6 กิโลเมตร 2558
LIPH-OCC-PROJ2558-09 การศึกษาปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นหินทรายและสมรรถภาพปอดของคนงานแกะสลักหิน หมู่บ้านซับสมบูรณ์ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 2558
LIPH-OCC-PROJ2558-10 การศึกษาเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ในกลุ่มแรงงานไร่อ้อย ในขั้นตอนการปลูก การปฏิบัติดูแลรักษาอ้อย และการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อย ณ หมู่บ้านซับพลู ตำบลคลองม่วง อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 2558
LIPH-OCC-PROJ2558-11 การศึกษาปริมาณเชื้อแบคทีเรียบนสื่อการสอนของห้องบรรยาย อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2558
LIPH-OCC-PROJ2558-12 การศึกษาการรับสัมผัสปริมาณความเข้มข้นของโทลูอีนและอะซีโตนในกระบวนการพิมพ์เสื้อโดยใช้สียางและสีจมระหว่างร้านพิมพ์เสื้อสองร้าน ณ ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 2558
LIPH-OCC-PROJ2558-13 การชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงในกลุ่มอาชีพนการผลิตและจัดจำหน่ายโอ่งปูนซีเมนต์ กรณีศึกษา โอ่งสำลีผาขาว  ณ หมู่บ้านซำเจริญ      ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 2558
LIPH-OCC-PROJ2558-14 การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของกลุ่มแรงงานถักทอวิกผม กรณีศึกษา ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 2558
LIPH-OCC-PROJ2558-15 การศึกษาสมรรถภาพการมองเห็นและความเมื่อยล้าทางสายตา ของเเรงงานนอกระบบกลุ่มอาชีพหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา 2558
LIPH-OCC-PROJ2558-16 การประเมินความเมื่อยล้าจากท่าทางการทำงานของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป (ชุดซาฟารี) กรณีศึกษา ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองยายเหล่ จังหวัดนครราชสีมา 2558
LIPH-OCC-PROJ2558-17 การศึกษาความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ของกลุ่มอาชีพจักสานตะกร้า กรณีศึกษา หมู่บ้านโนนกระหาด จ.นครราชสีมา 2558
LIPH-OCC-PROJ2559-01 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อมของบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2559
LIPH-OCC-PROJ2559-02 ศึกษาเปรียบเทียบฉนวนกันความร้อนจากชานอ้อยและธุปฤาษี เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ที่สถานีงานรักษาความปลอดภัย 2559
LIPH-OCC-PROJ2559-03 การศึกษปัจจัยที่มีผลต่อความรู้สึกเมื่อยล้าทางสายตาจากการใช้ห้องเรียนของนักศึกษา กรณีศึกษา ห้องเรียนวิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2559
LIPH-OCC-PROJ2559-04 การออกแบบเว็บแอปพลิเคชันสำหรับกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2559
LIPH-OCC-PROJ2559-05 การปรับปรุงอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบเครื่องฉีดพ่นยาแบบบมือโยกตามหลักการยศาสตร์ 2559
LIPH-OCC-PROJ2559-06 การศึกษาความเหมาะสมของขนาดสัดส่วนร่างกายนักศึกษากับชุดเก้าอี้นั่งเรียนห้อง F9131 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2559
LIPH-OCC-PROJ2559-07 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพอากาศและกลุ่มอาการป่วยเหตุจากอาคาร ในบุคลากร สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม อาคารวิชาการ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2559
LIPH-OCC-PROJ2559-08 การศึกษาปริมาณจุลชีพแขวนลอยในอากาศและพื้นผิวอุปกรณ์ภายในห้องเรียน ณ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2559
LIPH-OCC-PROJ2559-09 การศึกษาปริมาณเซื้อแบคทีเรียรวมบนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2559
LIPH-OCC-PROJ2559-10 การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานก่อสร้างจากการสัมผัสความร้อนแยกตามลักษณะงาน ณ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ 2559
LIPH-OCC-PROJ2559-11 โครงการอนุรักษ์การได้ยินเพื่อป้องกันอันตรายจากเสียงของบุคลากรภายใน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 2559
LIPH-OCC-PROJ2559-12 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเสียงสะสมกับค่าอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตของผู้ปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 2559
LIPH-OCC-PROJ2559-13 การศึกษาการปนเปื้อนของสารตะกั่ว
บริเวณพื้นที่การทำงานและฝ่ามือของพนักงานเปลี่ยนแบตเตอรี่รถ Shuttle Bus มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2559
LIPH-OCC-PROJ2559-14 ศึกษาปริมาณความเข้มข้นของสารตะกั่วในเลือดของพนักงานขับรถ Shuttle bus ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2559
LIPH-OCC-PROJ2559-15 การศึกษาและการปรับปรุงระบบการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย
ตามคู่มือ การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550
ในบริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัด
2559
LIPH-OCC-PROJ2559-16 การศึกษาปริมาณเสียงสะสมและความสั่นสะเทือนจากการใช้งานรถแทรกเตอร์แยกตามอุปกรณ์ต่อพ่วง ณ ส่วนงานจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2559
LIPH-OCC-PROJ2559-17 การศึกษาคุณภาพอากาศภายในห้องโยคะ/ลีลาศ ณ อาคารสุรเริงไชย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2559
LIPH-OCC-PROJ2559-18 การศึกษาความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณฝุ่นที่อยู่ในห้องคนขับรถสองแถวในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2559
LIPH-OCC-PROJ2560-01 การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของพนักงานในสำนักงาน เทศบาลเมืองใหม่โคกกรวด จังหวัดนครราชสีมา 2560
LIPH-OCC-PROJ2560-02 แอปพลิเคชันรายงานอุบัติเหตุ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Accident Report Application) 2560
LIPH-OCC-PROJ2560-03 การศึกษาปัญหาด้านการยศาสตร์ของพนักงานเก็บขนขยะเทศบาลนครนครราชสีมา 2560
LIPH-OCC-PROJ2560-04 การศึกษาระดับความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ และความเมื่อยล้าของช่างซ่อมผ้า บริเวณหน้าวัดสะแก อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2560
LIPH-OCC-PROJ2560-05 การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการจัดการขยะแบบครบวงจร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2560
LIPH-OCC-PROJ2560-06 การประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์และความเมื่อยล้าจากการทำงานของเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง 2560
LIPH-OCC-PROJ2560-07 การออกแบบสถานีงานในการตัดเย็บผ้า 2560
LIPH-OCC-PROJ2560-08 การศึกษาสภาพแวดล้อมในการทำงานของโรงสีข้าวชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพปอดและสมรรถภาพการได้ยินของผู้ปฏิบัติงานในโรงสีข้าวชุมชน และชุมชนใกล้เคียง ในชุมชนบ้านยางใหญ่ ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 2560
LIPH-OCC-PROJ2560-09 การประเมินความสั่นสะเทือนที่พนักงานขับรถบรรทุกได้รับสัมผัส ณ เหมืองแร่หิน บริษัท ศิลาสากลพัฒนา จำกัด 2560
LIPH-OCC-PROJ2560-10 การศึกษาผลกระทบจาการสัมผัสความร้อนของผู้ประกอบอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 2560
LIPH-OCC-PROJ2560-11 การศึกษาคุณลักษณะของฝุ่นจากควันธูปในห้องทดสอบจำลอง 2560
LIPH-OCC-PROJ2560-12 การพัฒนาอุปกรณ์ลดเสียงสำหรับเครื่องตัดหญ้าชนิดสะพายบ่าแบบสองจังหวะ 2560
LIPH-OCC-PROJ2560-13 การตรวจวัดปริมาณสารตะกั่วที่ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือได้รับสัมผัส 2560
LIPH-OCC-PROJ2560-14 การศึกษาความเข้มข้นของตะกั่วในเลือดของพนักงานคัดแยกขยะและบริเวณพื้นที่การทำงานณ ร้านรับซื้อของเก่าแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครราชสีมา 2560
LIPH-OCC-PROJ2560-15 การศึกษาปริมาณความเข้มข้นของโทลูอีนในกระบวนการทาสีและพ่นสีอะครีลิค ในงานเครื่องปั้นดินเผา จังหวัดนครราชสีมา 2560
LIPH-OCC-PROJ2560-16 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับสัมผัสกับสมรรถภาพปอดของผู้ปฏิบัติงาน 2560
LIPH-OCC-PROJ2560-17 การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อมในพนักงานปฏิบัติการกลุ่มพืชศาสตร์ กรณีศึกษา สวนองุ่นฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2560
LIPH-OCC-PROJ2560-18 การศึกษาปริมาณจุลชีพที่แขวนลอยในอากาศ อาคารรัตนเวชพัฒน์  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2560
LIPH-OCC-PROJ2560-19 การศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมด้านความปลอดภัยตามหลักการBehavior Base Safetyของพนักงานขับรถในหน่วยงานยานพาหนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2560
LIPH-OCC-PROJ2560-20 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณจุลชีพและผลต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ในโรงกำจัดขยะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2560
LIPH-OCC-PROJ2560-21 การปรับปรุงสภาพการทำงานแบบมีส่วนร่วมในการลดปริมาณฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10ไมครอน ของกลุ่มคนงานแกะสลักหินแห่งหนึ่งใน ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 2560


 

ฐานข้อมูล โครงการวิจัยสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

–อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล–

ผู้รับผิดชอบ ว่าที่ ร.ต. กฤษดา เพ็งอารีย์ โทรศัพท์ 044-22-3916 อีเมล kritsada@sut.ac.th , kritsada@g.sut.ac.th

Comments are closed.