ความพึงพอใจต่อหลักสูตร

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2560

  • ผลประเมินความพึงพอใจตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบ TQF 5 ด้าน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 4.43
2. ด้านความรู้ 3.94
3. ด้านทักษะทางปัญญา 3.70
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.01
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.61
  • ผลประเมินความพึงพอใจตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
1. ด้านภูมิรู้ 3.72
2. ด้านภูมิธรรม 4.42
3. ด้านภูมิปัญญา 3.75
4. ด้านภูมิฐาน 3.96

** ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 2563 **

Comments are closed.