เทอม 3/2562

 

เข้าสู่ E-learning รายวิชาสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (((คลิก))) 

 

ชั้นปีที่ 1

618101 , 618102 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐาน

ประมวลการสอนรายวิชา             >>>คลิก<<<

เอกสารประกอบการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 1   >>>คลิก<<<

 

———————————————————————————————————————————

ชั้นปีที่ 2

รายวิชา 617218 การบริหารงานสาธารณสุขและการจัดการด้านสุขภาพ

ประมวลการสอนรายวิชา             >>>คลิก<<<

เอกสารประกอบการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 1   >>>คลิก<<<

 

รายวิชา 618202 หลักการวิศกรรมสำหรับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประมวลการสอนรายวิชา             >>>คลิก<<<

ตรวจสอบการเข้าเรียน                >>>คลิก<<<

 

รายวิชา 618 203         กลศาสตร์ของไหลสำหรับงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

ประมวลการสอนรายวิชา             >>>คลิก<<<

ตรวจสอบการเข้าเรียน                >>>คลิก<<<

 

———————————————————————————————————————————

ชั้นปีที่ 3

618306 สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการทำงาน

ประมวลการสอนรายวิชา             >>>คลิก<<<

 

618312 อาชีวเวชศาสตร์  (Occupational Medicine )   

ประมวลการสอนรายวิชา             >>>คลิก<<<

 

618315 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย

ประมวลการสอนรายวิชา             >>>คลิก<<<

ตรวจสอบการเข้าเรียน               >>>คลิก<<<

 

618313  วิศวกรรมการควบคุมมลพิษอากาศในงานอุตสาหกรรม

ประมวลการสอนรายวิชา             >>>คลิก<<<

ตรวจสอบการเข้าเรียน               >>>คลิก<<<

 

———————————————————————————————————————————

ชั้นปีที่ 4

618498          ความปลอดภัยด้านสารเคมี   (Chemical Safety)

ประมวลการสอนรายวิชา            >>>คลิก<<<

ตรวจสอบการเข้าเรียน               >>>คลิก<<<

 

 

 

 

Comments are closed.