เทอม 2/2562

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

803101 BASIC OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : ผศ.ดร.ขนิษฐา มีวาสนา

TA ผู้รับผิดชอบ :

ประมวลการสอนรายวิชา  >>คลิกดาวน์โหลด<<

บันทึกเวลาเข้าเรียน >>คลิกตรวจสอบการเข้าเรียน<<

———————————————————————————————————

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

617216 DISEASE PREVENTION AND CONTROL

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : อ.ดร เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์

TA ผู้รับผิดชอบ :

ประมวลการสอนรายวิชา   >>คลิกดาวน์โหลด<<

บันทึกเวลาเข้าเรียน   >>คลิกตรวจสอบการเข้าเรียน<<

เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 1  >>เอกสารประกอบ 1<<

เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 2

เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 3

เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 4  >>เอกสารประกอบ 1<<       >>เอกสารประกอบ 2<<       >>เอกสารประกอบ 3<<    >>เอกสารประกอบ 4<<      >>เอกสารประกอบ 5<<

เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 5  >>เอกสารประกอบ 1<<

เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 6  >>เอกสารประกอบ 1<<

———————————————————————————————————

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

618302 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ADMINISTRATIONS

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : ผศ.พรพรรณ วัชรวิทูร

TA ผู้รับผิดชอบ :

ประมวลการสอนรายวิชา   >>คลิกดาวน์โหลด<<

บันทึกเวลาเข้าเรียน  >>คลิกดาวน์โหลด<<

เอกสารประกอบการเรียน  N/A

———————————————————————————————————

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : อ.ดร เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์

TA ผู้รับผิดชอบ :

ประมวลการสอนรายวิชา  >>คลิกดาวน์โหลด<<

บันทึกเวลาเข้าเรียน  >>คลิกตรวจสอบการเข้าเรียน<<

———————————————————————————————————

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

618307 OCCUPATIONAL HEALTH SAFETY AND ENVIRONMENTAL LAWS

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : อ.ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์

TA ผู้รับผิดชอบ :

ประมวลการสอนรายวิชา  >>>คลิกดาวน์โหลด<<<

บันทึกเวลาเข้าเรียน   >>คลิกตรวจสอบการเข้าเรียน<<

เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 1   >>>เอกสารประกอบ 1<<<        >>>เอกสารประกอบ 2<<<         >>>เอกสารประกอบ 3<<<

เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 2

เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 3

เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 4

เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 5-6  >>>คลิกดาวน์โหลดเอกสาร<<< 

เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 8  >>เอกสารประกอบ 1<<

เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 9  >>เอกสารประกอบ 1<<

———————————————————————————————————

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

618308  OCCUPATIONAL TOXICOLOGY

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา :  ผศ.ดร.ขนิษฐา มีวาสนา

TA ผู้รับผิดชอบ :

ประมวลการสอนรายวิชา >>คลิกดาวน์โหลด<<

บันทึกเวลาเข้าเรียน >>คลิกตรวจสอบการเข้าเรียน<<

———————————————————————————————————

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

618309 INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : ผศ.พรพรรณ วัชรวิทูร

TA ผู้รับผิดชอบ :

ประมวลการสอนรายวิชา >>คลิกดาวน์โหลด<<

บันทึกเวลาเข้าเรียน >>คลิกตรวจสอบการเข้าเรียน<<

———————————————————————————————————

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

618310 INDUSTRIAL PROCESS AND HAZARDS

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : อ.ดร.พรทิพย์  เย็นใจ

TA ผู้รับผิดชอบ :

ประมวลการสอนรายวิชา

บันทึกเวลาเข้าเรียน   >>คลิกตรวจสอบการเข้าเรียน<<

———————————————————————————————————

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : ผศ.ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา

TA ผู้รับผิดชอบ :

ประมวลการสอนรายวิชา

บันทึกเวลาเข้าเรียน  >>คลิกตรวจสอบการเข้าเรียน<<

———————————————————————————————————

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

618314 INDUSTRIAL VENTILATION CONTROL

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : ผศ.ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา

TA ผู้รับผิดชอบ :

ประมวลการสอนรายวิชา : >>>ดาวนโหลดประมวลการสอน<<<

บันทึกเวลาเข้าเรียน >>คลิกตรวจสอบการเข้าเรียน<<

———————————————————————————————————

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

618315 FIRE PREVENTION AND CONTROL

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : อ.ดร.พรทิพย์  เย็นใจ

TA ผู้รับผิดชอบ :

ประมวลการสอนรายวิชา >>>ดาวนโหลดประมวลการสอน<<<

บันทึกเวลาเข้าเรียน >>คลิกตรวจสอบการเข้าเรียน<<

———————————————————————————————————

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

618418 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COMMUNICATION AND TRAINING

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : อ.ดร เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์

TA ผู้รับผิดชอบ :

ประมวลการสอนรายวิชา >>>ดาวนโหลดประมวลการสอน<<<

บันทึกเวลาเข้าเรียน >>คลิกตรวจสอบการเข้าเรียน<<

———————————————————————————————————

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

618423 SEMINAR/SPECIAL PROBLEMS ON OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : อ.ดร.พรทิพย์  เย็นใจ

TA ผู้รับผิดชอบ :

ประมวลการสอนรายวิชา   >>>คลิกดาวน์โหลดเอกสาร<<<

บันทึกเวลาเข้าเรียน  >>คลิกตรวจสอบการเข้าเรียน<<

———————————————————————————————————

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

618424 OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY, AND WORKPLACE ENVIRONMENT PROJECT

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : อ.ดร เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์

TA ผู้รับผิดชอบ :

ประมวลการสอนรายวิชา >>>ดาวนโหลดประมวลการสอน<<<

บันทึกเวลาเข้าเรียน >>คลิกตรวจสอบการเข้าเรียน<<

———————————————————————————————————

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

618425 INDUSTRIAL PSYCHOLOGY

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : อ.ดร เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์

TA ผู้รับผิดชอบ :

ประมวลการสอนรายวิชา

บันทึกเวลาเข้าเรียน  >>คลิกตรวจสอบการเข้าเรียน<<

———————————————————————————————————

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

535453 SAFETY AT WORK

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : อ.ดร เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์

TA ผู้รับผิดชอบ :

ประมวลการสอนรายวิชา >>>ดาวนโหลดประมวลการสอน<<<

บันทึกเวลาเข้าเรียน >>คลิกตรวจสอบการเข้าเรียน<<

—————————————————————————————————–

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

รายวิชา  617104 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ (Health Education and Behavioral Science)

ประมวลการสอนรายวิชา        >>คลิกดาวน์โหลด<<

ตรวจสอบการเข้าห้องเรียน   >>คลิกดาวน์โหลด<<

เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 1   >>เอกสารประกอบ 1<<  >>เอกสารประกอบ 2<<นักศึกษาชั้นปีที่ 2

รายวิชา  617216 การป้องกันและควบคุมโรค (Disease Prevention and Control)            

ประมวลการสอนรายวิชา        >>คลิกดาวน์โหลด<<

ตรวจสอบการเข้าห้องเรียน   >>คลิกดาวน์โหลด<<

เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 1   >>เอกสารประกอบ 1<<นักศึกษาชั้นปีที่ 3

รายวิชา  618307 กฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม 

ประมวลการสอนรายวิชา        >>คลิกดาวน์โหลด<<

ตรวจสอบการเข้าห้องเรียน   >>คลิกดาวน์โหลด<<

เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 1   >>เอกสารประกอบ 1<<     >>เอกสารประกอบ 2<<    >>เอกสารประกอบ 3<< 

เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 2  >>กฎหมายที่อับอากาศ<<    >>ที่อัดแรงดัน<<    >>กำหนดน้ำหนัก<< 

ชุดเอกสารประกอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาชีวอนามัย >>>คลิกดาวน์โหลดชุดเอกสารประกอบ<<<

 

รายวิชา  618311 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  

ประมวลการสอนรายวิชา        >>คลิกดาวน์โหลด<<

ตรวจสอบการเข้าห้องเรียน   >>คลิกดาวน์โหลด<<

เอกสารประกอบปฏิบัติการสัปดาห์ที่ 1   >>เอกสารประกอบ 1<< 

เอกสารประกอบปฏิบัติการสัปดาห์ที่ 2   >>เอกสารประกอบ 1<<       >>เอกสารประกอบ 2<<    >>เอกสารประกอบ 3<< 

 

รายวิชา  618310  กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอันตราย 

ประมวลการสอนรายวิชา        >>คลิกดาวน์โหลด<<

ตรวจสอบการเข้าห้องเรียน   >>คลิกดาวน์โหลด<<

 

รายวิชา  618309 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม

ประมวลการสอนรายวิชา        >>คลิกดาวน์โหลด<<

ตรวจสอบการเข้าห้องเรียน   >>คลิกดาวน์โหลด<<

เฉลย-แนวทาง งานมอบหมายที่ 1  : ความหมายและขอบเขตของวิศวกรรมความปลอดภัย

เฉลย-แนวทาง งานมอบหมายที่ 2 :  แนวทางและอภิปรายฯ

เฉลย-แนวทาง งานมอบหมายที่ 3 :  การประเมินเครื่องมือรายวิชา  618416   มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัย   ความปลอดภัย  และสิ่งแวดล้อม

ประมวลการสอนรายวิชา        >>คลิกดาวน์โหลด<<

ตรวจสอบการเข้าห้องเรียน   >>คลิกดาวน์โหลด<<

 

รายวิชา  618 415 สัมมนา / ปัญหาพิเศษ  ปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประมวลการสอนรายวิชา        >>คลิกดาวน์โหลด<<

ตรวจสอบการเข้าห้องเรียน   >>คลิกดาวน์โหลด<<

 


 

 

ผู้รับผิดชอบ : 

TA ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

 

Comments are closed.