เทอม 1/2562

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

801101 HEALTH LITERACY AND BEHAVIORAL SCIENCE

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : ผศ.ดร.ขนิษฐา มีวาสนา

TA ผู้รับผิดชอบ : นายอานนท์ เคล้าเครือ

ประมวลการสอนรายวิชา  >>คลิกดาวน์โหลด<

บันทึกเวลาเข้าเรียน >>คลิกตรวจสอบการเข้าเรียน<<

——————————————————————————————————————————————————

801201 DISEASE PREVENTION AND CONTROL

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : อาจารย์ ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์

TA ผู้รับผิดชอบ : นายอดิศร พึ่งคำ

ประมวลการสอนรายวิชา  >>คลิกดาวน์โหลด<

บันทึกเวลาเข้าเรียน >>คลิกตรวจสอบการเข้าเรียน<<

——————————————————————————————————————————————————

นักศึกษาชั้นปีที่ 2

803201 ETHICS AND LAWS FOR PUBLIC HEALTH AND ENVIRONMENTAL PROFESSIONAL

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์

TA ผู้รับผิดชอบ : นายอดิศร พึ่งคำ

ประมวลการสอนรายวิชา  >>คลิกดาวน์โหลด<

บันทึกเวลาเข้าเรียน >>คลิกตรวจสอบการเข้าเรียน<<

——————————————————————————————————————————————————

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

618315 FIRE PREVENTION AND CONTROL

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : อาจารย์ ดร.พรทิพย์ เย็นใจ

TA ผู้รับผิดชอบ : นายอานนท์ เคล้าเครือ

ประมวลการสอนรายวิชา  >>คลิกดาวน์โหลด<

บันทึกเวลาเข้าเรียน >>คลิกตรวจสอบการเข้าเรียน<<

——————————————————————————————————————————————————

618302 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY ADMINISTRATIONS

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ วัชรวิทูร

TA ผู้รับผิดชอบ : นายอานนท์ เคล้าเครือ

ประมวลการสอนรายวิชา  >>คลิกดาวน์โหลด<

บันทึกเวลาเข้าเรียน >>คลิกตรวจสอบการเข้าเรียน<<

——————————————————————————————————————————————————

618303 SAFETY AT WORK

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ วัชรวิทูร

TA ผู้รับผิดชอบ : นายอานนท์ เคล้าเครือ

ประมวลการสอนรายวิชา  >>คลิกดาวน์โหลด<

บันทึกเวลาเข้าเรียน >>คลิกตรวจสอบการเข้าเรียน<<

——————————————————————————————————————————————————

618304 FUNDAMENTAL OF INDUSTRIAL HYGIENE

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา

TA ผู้รับผิดชอบ : นายอดิศร พึ่งคำ

ประมวลการสอนรายวิชา  >>คลิกดาวน์โหลด<

บันทึกเวลาเข้าเรียน >>คลิกตรวจสอบการเข้าเรียน<<

——————————————————————————————————————————————————

618305 CHEMICAL SAFETY

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา มีวาสนา

TA ผู้รับผิดชอบ : นายอานนท์ เคล้าเครือ

ประมวลการสอนรายวิชา  >>คลิกดาวน์โหลด<

บันทึกเวลาเข้าเรียน >>คลิกตรวจสอบการเข้าเรียน<<

——————————————————————————————————————————————————

618306 ENVIRONMENTAL AND WORK PHYSIOLOGY

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : อาจารย์ ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์

TA ผู้รับผิดชอบ : นายอดิศร พึ่งคำ

ประมวลการสอนรายวิชา  >>คลิกดาวน์โหลด<

บันทึกเวลาเข้าเรียน >>คลิกตรวจสอบการเข้าเรียน<<

——————————————————————————————————————————————————

618311 INDUSTRIAL HYGIENE SAMPLING AND ANALYSIS

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ บุญรักษา

TA ผู้รับผิดชอบ : นายอดิศร พึ่งคำ

ประมวลการสอนรายวิชา  >>คลิกดาวน์โหลด<

บันทึกเวลาเข้าเรียน >>คลิกตรวจสอบการเข้าเรียน<<

——————————————————————————————————————————————————

 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

618409 RESEARCH METHODOLOGY IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา มีวาสนา

TA ผู้รับผิดชอบ : นายอานนท์ เคล้าเครือ

ประมวลการสอนรายวิชา  >>คลิกดาวน์โหลด<

บันทึกเวลาเข้าเรียน >>คลิกตรวจสอบการเข้าเรียน<<

——————————————————————————————————————————————————

618420 NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS FOR OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ วัชรวิทูร

TA ผู้รับผิดชอบ : นายอดิศร พึ่งคำ

ประมวลการสอนรายวิชา  >>คลิกดาวน์โหลด<

บันทึกเวลาเข้าเรียน >>คลิกตรวจสอบการเข้าเรียน<<

——————————————————————————————————————————————————

618421 ERGONOMICS

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : อาจารย์ ดร.เฉลิมสิริ เทพพิทักษ์

TA ผู้รับผิดชอบ : นายอดิศร พึ่งคำ

ประมวลการสอนรายวิชา  >>คลิกดาวน์โหลด<

บันทึกเวลาเข้าเรียน >>คลิกตรวจสอบการเข้าเรียน<<

—————————————————————————————————————————————————–

618422 RISK ASSESSMENTS AND MANAGEMENT IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา : อาจารย์ ดร.พรทิพย์ เย็นใจ

TA ผู้รับผิดชอบ : นายอานนท์ เคล้าเครือ

ประมวลการสอนรายวิชา  >>คลิกดาวน์โหลด<

บันทึกเวลาเข้าเรียน >>คลิกตรวจสอบการเข้าเรียน<<

—————————————————————————————————————————————————–

————————————————————————————————————————————————————

 

รายวิชา    801101 ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมศาสตร์

 

ประมวลการสอนรายวิชา                 >>>คลิก<<<

ตรวจสอบการเข้าเรียน                    >>>คลิก<<<

รายชื่อกลุ่ม                                    >>>คลิก<<<

ดาวน์โหลดชุดเอกสารรายวิชา      >>>คลิก<<<


รายวิชา 618201 จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข

 

ประมวลการสอนรายวิชา                 >>>คลิก<<<

ตรวจสอบการเข้าเรียน                    >>>คลิก<<<

รายชื่อกลุ่ม                                     >>>คลิก<<<

เอกสารประกอบการเรียน สัปดาห์ที่ 1   >>>คลิกเอกสาร 1<<<         >>>คลิกเอกสาร 2<<<

เอกสารประกอบการเรียน สัปดาห์ที่ 2

เอกสารประกอบการเรียน สัปดาห์ที่ 3

เอกสารประกอบการเรียน สัปดาห์ที่ 4

เอกสารประกอบการเรียน สัปดาห์ที่ 5

เอกสารประกอบการเรียน สัปดาห์ที่ 6

เอกสารประกอบการเรียน สัปดาห์ที่ 7   >>>คลิกเอกสาร 1<<<         >>>คลิกเอกสาร 2<<<        >>>คลิกเอกสาร 3<<<

เอกสารประกอบการเรียน สัปดาห์ที่ 8   >>>คลิกเอกสาร <<<

เอกสารประกอบการเรียน สัปดาห์ที่ 9   >>>คลิกเอกสาร 1<<<      >>>คลิกเอกสาร 2<<<        >>>คลิกเอกสาร 3<<<

เอกสารประกอบการเรียน สัปดาห์ที่ 10 >>>คลิกเอกสาร <<<    


 

รายวิชา 618306 สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการทำงาน

 

ประมวลการสอนรายวิชา                 >>>คลิก<<<

ตรวจสอบการเข้าเรียน                    >>>คลิก<<<

เอกสารประกอบการเรียน สัปดาห์ที่ 1   >>>คลิกเอกสาร<<<

เอกสารประกอบการเรียน สัปดาห์ที่ 2  >>>คลิกเอกสาร<<<

เอกสารประกอบการเรียน สัปดาห์ที่ 3  >>>คลิกเอกสาร<<<

เอกสารประกอบการเรียน สัปดาห์ที่ 4  >>>คลิกเอกสาร<<<

เอกสารประกอบการเรียน สัปดาห์ที่ 5  >>>คลิกเอกสาร<<<

เอกสารประกอบการเรียน สัปดาห์ที่ 6  >>>คลิกเอกสาร<<<


รายวิชา 618304 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน

 

ประมวลการสอนรายวิชา                 >>>คลิก<<<

ตรวจสอบการเข้าเรียน                    >>>คลิก<<<


 

รายวิชา 618420 มาตรฐานระดับชาติ และสากล สำหรับระบบการจัดการ

ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

 

ประมวลการสอนรายวิชา                 >>>คลิก<<<

ตรวจสอบการเข้าเรียน                    >>>คลิก<<<

รายชื่อกลุ่ม                                     >>>คลิก<<<

เอกสารประกอบการเรียน สัปดาห์ที่ 1    >>>คลิกเอกสาร<<<

 


 

รายวิชา 618303 ความปลอดภัยในการทำงาน

 

ประมวลการสอนรายวิชา                 >>>คลิก<<<

ตรวจสอบการเข้าเรียน                    >>>คลิก<<<

รายชื่อกลุ่ม                                  >>>คลิก<<<

เฉลย-แนวทาง กิจกรรมที่ 1 ตัวอย่างการวิเคราะห์อุบัติเหตุจากข่าว
เฉลย-แนวทาง กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมท้ายบท
เฉลย-แนวทาง กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมท้ายบท

 


 

รายวิชา 618305 ความปลอดภัยด้านสารเคมี

 

ประมวลการสอนรายวิชา                 >>>คลิก<<<

ตรวจสอบการเข้าเรียน                    >>>คลิก<<<

รายชื่อกลุ่ม                                  >>>คลิก<<<

 


 

รายวิชา 618421 การยศาสตร์

 

ประมวลการสอนรายวิชา                 >>>คลิก<<<

ตรวจสอบการเข้าเรียน                    >>>คลิก<<<

เอกสารประกอบการเรียน สัปดาห์ที่ 1    >>>คลิกเอกสาร<<<

เอกสารประกอบการเรียน สัปดาห์ที่ 2    >>>คลิกเอกสาร<<<

เอกสารประกอบการเรียน สัปดาห์ที่ 3    >>>คลิกเอกสาร<<<

เอกสารประกอบการเรียน สัปดาห์ที่ 4    >>>คลิกเอกสาร<<<

เอกสารประกอบการเรียน สัปดาห์ที่ 5    >>>คลิกเอกสาร<<<


 

รายวิชา 618409 ระเบียบวิธีวิจัยทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

ประมวลการสอนรายวิชา                 

ตรวจสอบการเข้าเรียน                    >>>คลิก<<<

รายชื่อกลุ่ม                                    >>>คลิก<<<

 


 

รายวิชา 618422 การประเมินและการจัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

ประมวลการสอนรายวิชา                 

ตรวจสอบการเข้าเรียน                   >>>คลิก<<<

 

รายวิชา    617103 การสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion) 

ประมวลการสอนรายวิชา 

>>>ตรวจสอบการเข้าเรียน<<< Update

ดาวน์โหลดชุดเอกสารรายวิชา      >>>คลิก<<<

——————————————————————————————————————————–

รายวิชา 618201 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข

ประมวลการสอนรายวิชา 

>>>ตรวจสอบการเข้าเรียน<<< Update

เอกสารประกอบการสอน 1  

เอกสารประกอบการสอน  2 พรบ.อาชีวอนามัยฯ 

เอกสารประกอบการสอน  3 วิทยากรคุณมานะ      

เอกสารประกอบการสอน  6  วิทยากร รศ.ดร เฉลิมชัย 

เอกสารประกอบการสอน  11  กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยฯ  

——————————————————————————————————————————–

รายวิชา  618304 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม

ประมวลการสอนรายวิชา       

>>>ตรวจสอบการเข้าเรียน<<<   Update

 

เอกสารประกอบสัปดาห์ที่ 1

เอกสาร 1.1   เอกสาร 1.2   เอกสาร 1.3 

เอกสารประกอบสัปดาห์ที่ 5 Vibration  

เอกสารประกอบสัปดาห์ที่ 5 – 6

5-6 (1) Light Measurement 

5-6 (2) ความกดดันบรรยากาศที่ผิดปกติ   

——————————————————————————————————————————–

รายวิชา 618303 ความปลอดภัยในการทำงาน

ประมวลการสอนรายวิชา 

>>>ตรวจสอบการเข้าเรียน<<<

เอกสารประกอบการเรียน สัปดาห์ที่ 1 

เฉลย-แนวทาง กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์อุบัติเหตุจากข่าว
เฉลย-แนวทาง กิจกรรมที่ 2 การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA) มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย (SSOP)

——————————————————————————————————————————–

รายวิชา 618302 การบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประมวลการสอนรายวิชา 

>>>ตรวจสอบการเข้าเรียน บรรยาย<<< update

>>>ตรวจสอบการเข้าเรียนปฏิบัติการ และการส่งงาน<<< update

เอกสารประกอบการเรียน สัปดาห์ที่ 1  

เอกสารประกอบการเรียน สัปดาห์ที่ 2  

เฉลย-แนวทาง ปฏิบัติการที่ 1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอาชีวอนามัยฯ
เฉลย-แนวทาง ปฏิบัติการที่ 2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาโรงงานผลิตสี
เฉลย-แนวทาง ปฏิบัติการที่ 3 การติดตามแผนงานด้านความปลอดภัยฯ
เฉลย-แนวทาง ปฏิบัติการที่ 4 กิจกรรมส่งเสริมด้านความปลอดภัย
เฉลย-แนวทาง ปฏิบัติการที่ 5 การตรวจความปลอดภัย
เฉลย-แนวทาง แบบทดสอบระบบมาตรฐาน OHSAS 18001 Vs ISO 45001

———————————————–———————————————————————————

รายวิชา 618305 ความปลอดภัยด้านสารเคมี (Chemical Safety)

ประมวลการสอนรายวิชา 

>>>ตรวจสอบการเข้าเรียน <<<Update

——————————————————————————————————————————–

รายวิชา 618406 สรีรวิทยาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการทำงาน

ประมวลการสอนรายวิชา 

>>>ตรวจสอบการเข้าเรียน<<< Update

——————————————————————————————————————————–

รายวิชา  618412 การยศาสตร์และจิตวิทยาในการทำงาน

ประมวลการสอนรายวิชา  

>>>ตรวจสอบการเข้าเรียน<<< Update

——————————————————————————————————————————–

รายวิชา  618418 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประมวลการสอนรายวิชา  

>>>ตรวจสอบการเข้าเรียน<<< Update

ดาวน์โหลด

การส่งงาน

 

——————————————————————————————————————————–

รายวิชา  618413 การส่งเสริมและบริการสุขภาพในงานอุตสาหกรรม 

ประมวลการสอนรายวิชา  

>>>ตรวจสอบการเข้าเรียน<<< Update  

——————————————————————————————————————————–

รายวิชา  618410  การประเมินผลกระทบโครงการอุตสาหกรรม 

ประมวลการสอนรายวิชา  

>>>ตรวจสอบการเข้าเรียน<<< 

 

 

 

 

 

 

***หากมีข้อมูลผิดพลาด กรุณาแจ้งแก้ไข ที่ TA สาขาวิชาอาชีวอนามัยฯ ***

Comments are closed.