หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566


รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร

ชื่อภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science Program in Nutrition and Dietetics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อภาษาไทย

ชื่อเต็ม

:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร)

 

ชื่อย่อ

:

วท.บ. (โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร)

ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม

:

Bachelor of Science (Nutrition and Dietetics)

 

ชื่อย่อ

:

B.Sc. (Nutrition and Dietetics)

จำนวนหน่วยกิต

 • 173 หน่วยกิต สำหรับวิชาเอกโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
 • 185 หน่วยกิต สำหรับวิชาเอกโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารและโทความเป็นผู้ประกอบการ

โครงสร้างหลักสูตร

 • วิชาเอกโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 173 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
     กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 8 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 118 หน่วยกิต
     กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 48 หน่วยกิต
     กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 62 หน่วยกิต
     กลุ่มวิชาเลือกทางโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร 8 หน่วยกิต
หมวดวิชาสหกิจศึกษา 9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต
 • วิชาเอกโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารและโทความเป็นผู้ประกอบการ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 185 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 38 หน่วยกิต
     กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป 15 หน่วยกิต
     กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
     กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก 8 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 118 หน่วยกิต
     กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ 48 หน่วยกิต
     กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 62 หน่วยกิต
     กลุ่มวิชาเลือกทางโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร 8 หน่วยกิต
หมวดวิชาสหกิจศึกษา 21 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 8 หน่วยกิต

วิชาชีพที่สามารถปฏิบัติงานได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักกำหนดอาหารวิชาชีพในโรงพยาบาลของรัฐ/เอกชน
 • นักโภชนาการในหน่วยงานของรัฐ/เอกชน
 • ผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ/โภชนาการในศูนย์สุขภาพ
 • นักวิชาการโภชนาการ
 • นักวิจัยทางด้านอาหารและโภชนาการ
 • ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์
 • ผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหารและสุขภาพ เช่น ร้านอาหาร ศูนย์สุขภาพ ฯลฯ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 

PLOs

Comments are closed.