หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ชื่อภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science Program in Environmental Health

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อภาษาไทย

ชื่อเต็ม

:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

 

ชื่อย่อ

:

วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม

:

Bachelor of Science (Environmental Health)

 

ชื่อย่อ

:

B.Sc. (Environmental Health

จำนวนหน่วยกิต

   • 188 หน่วยกิต สำหรับวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม
   • 200 หน่วยกิต สำหรับวิชาเอกสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม และวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ

โครงสร้างหลักสูตร

  • วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 188 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

38

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป

15

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาภาษา

15

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

 8

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

   132

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

46

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข

26

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 

60

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรีสำหรับวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม

 9 

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพทางอนามัยสิ่งแวดล้อม

9

หน่วยกิต

  • วิชาเอกสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม และวิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 200 หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

38

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป

15

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาภาษา

15

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

 8

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

   132

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

46

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข

26

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 

60

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรีสำหรับวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม

 9 

หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ-เลือกสำหรับวิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม-วิชาโทความเป็นผู้ประกอบการ

12

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาบังคับ 

8

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาเลือก

4

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพอนามัยสิ่งแวดล้อม-ความเป็นผู้ประกอบการ

9

หน่วยกิต

วิชาชีพที่สามารถปฏิบัติงานได้หลังสำเร็จการศึกษา

   • นักวิชาการสาธารณสุข
   • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
   • นักอนามัยสิ่งแวดล้อม
   • นักวิชาการสุขาภิบาล
   • นักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
   • นักวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
   • นักตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

แผนการศึกษาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
ข้อมูลเพิ่มเติมสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

PLOs

Comments are closed.