หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม

ชื่อภาษาอังกฤษ

Bachelor of Science Program in Environmental Health

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อภาษาไทย

ชื่อเต็ม

:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดลอ้ม)

 

ชื่อย่อ

:

วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

ชื่อภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม

:

Bachelor of Science (Environmental Health)

 

ชื่อย่อ

:

B.Sc. (Environmental Health

จำนวนหน่วยกิต

   • 196 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

38

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป

15

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาภาษา

15

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

 8

หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะ

   140

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

48

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข

46

หน่วยกิต

 – กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขา 

56

หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี            ไม่น้อยกว่า

 8 

หน่วยกิต

วิชาชีพที่สามารถปฏิบัติงานได้หลังสำเร็จการศึกษา

   • นักวิชาการสาธารณสุข
   • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
   • นักอนามัยสิ่งแวดล้อม
   • นักวิชาการสุขาภิบาล
   • นักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
   • นักวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
   • นักตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

แผนการศึกษาสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ข้อมูลเพิ่มเติมสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

PLOs

Comments are closed.