สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประชุมปรึกษาหารือในการจัดทำโครงการ“สาธารณสุขสู่ชุมชน พัฒนาคนอย่างยั่งยืน” ร่วมกับทีมนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

“สาธารณสุขสู่ชุมชน พัฒนาคนอย่างยั่งยืน”

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มทส. นำโดย ผศ.ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา รักษาการรองคณบดี และทีมคณาจารย์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด นำโดยนายกเทศมนตรีรุ่งเรือง กาญจนวัฒนา และคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมปรึกษาหารือในการจัดทำโครงการ  “สาธารณสุขสู่ชุมชน พัฒนาคนอย่างยั่งยืน" โดยเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการสู่ชุมชน ได้รับความร่วมมืออันดียิ่งจากเทศบาล "สาสุข มทส สามารถ สร้างสรรค์ สร้างสุข”

วันที่ 6 ตุลาคม 2560

   

    

Comments are closed.