สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ยินดีต้อนรับ อาจารย์ ดร.พรทิพย์ เย็นใจ สู่ครอบครัวสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ยินดีต้อนรับ

อาจารย์ ดร.พรทิพย์ เย็นใจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สู่ครอบครัวสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ด้วยความยินดียิ่ง

Facebook Comments

comments

Comments are closed