ผู้บริหารสำนักวิชา

อ. ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์
Ph.D. (Occupational Health)

ตำแหน่ง : คณบดี
อีเมล : chalalai@sut.ac.th
โทร. 0 4422 3812

อ.นลิน สิทธิธูรณ์
วท.ม. (สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม)

ตำแหน่ง : รองคณบดี
อีเมล : pinnalin@sut.ac.th
โทร. 0 4422 3928

Comments are closed.