การจัดอบรม

 

การบริการวิชาการ “ภายนอกมหาวิทยาลัย”

วิทยากรอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร และคณะกรรมการความปลอดภัย

จัดโดย

เทคโนธานี ร่วมกับ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

   
   

 

Comments are closed.